Skip to content

Tatjana Politeo | Retrospektiva – 20 godina djelovanja

Tatjana Politeo cover

Danas se u Muzeju Staroga Grada na otoku Hvaru, u 21 sat za javnost otvara izložba umjetnice Tatjane Politeo. Izložba je otvorena do 31. srpnja, u radnom vremenu Muzeja Staroga Grada.

O retrospektivnoj izložbi 20 godina djelovanja možete pro?itati niže u tekstu povjesni?arke umjetnosti i kustosice Sonje Švec Španjol.

UVOD

Kada razmišljamo što je to život name?u se razli?ita tuma?enja? Zna?ajne su misli poznatog engleskog filozofa Bertranda Russella koji kaže kako je stvarni život za ve?inu ljudi vje?ni kompromis izme?u idealnog i mogu?eg. Ho?emo li život poimati kao našu svakodnevnu realnost, maštanje o tome kakav bi život tek mogao biti ili kao isprepletenost sna i jave u kona?nici ovisi isklju?ivo o nama.

Tatjana Politeo je tijekom svog dvadesetogodišnjeg umjetni?kog djelovanja interpretirala život u svim mogu?im oblicima ? od realnog, izmaštanog do potencijalno mogu?eg. Od vrlo intimnih prostora poput interijera vlastitog doma pa sve do beskona?nih svemirskih prostranstava, Tatjana je stvorila osobni univerzum simbola, crteža, linija, mrlja, rije?i i znakova preto?enih u za?udne pri?e, ambijente i situacije. Svaki slikarski ciklus nadovezuje se na onaj prethodni, ali uz jasno vidljive vizualne pomake i nove tematske cjeline. Kontinuiranim eksperimentiranjem i kombiniranjem najrazli?itijih materijala poput akrila, kolaža, slikarskog morta, pastela, krede, spreja, olovke, tekstila i konca Tatjana Politeo prepoznatljivim slikarskim rukopisom gradi neobi?ne kompozicije skladnog i specifi?nog kolorita. Izri?aj prati iskustvo snažnog gestualnog slikarstva, enformela, art-bruta, kao i uplivi pop arta i street arta objedinjeni britkim humorom, blagom ironijom i neizostavnom dje?jom zaigranoš?u. Autorica život preta?e u umjetnost variraju?i teme od vrlo intimnih radova u ciklusu Veze gdje elemente iz osobnog života objedinjuje u osebujne kolažne zapise oblikuju?i intimnu posvetu voljenoj baki, pa sve do ciklusa Hello, Svemirski putnik, Majmun-zebra-lav, Sanjala sam neka daleka prostranstva i nekoliko ciklusa s motivom ameba u kojima, koriste?i elemente popularne kulture, animiranog filma, stripa i dje?je ilustracije, tuma?i svakodnevnu životnu problematiku i oblikuje estetski privla?an i radostan sadržaj koji ispod neoptere?uju?e površine nosi duboke i snažne životne poruke.

20 GODINA

Bogati pregled umjetni?kog djelovanja Tatjane Politeo zapo?injemo s ciklusom Interium iz 2000. godine unutar kojeg umjetnica interpretira intimnost vlastitog doma. Prepoznatljivi motivi poput stola, stolica, ormara i lampi razmješteni su po cijeloj površini platna te oblikovani pastuoznim nanosima boje s povremenim uplivom kolaža. Prisutan je i tekst koji ?e ostati glavni lajtmotiv kroz gotovo sve naredne cikluse, kao i primjena poliperspektive i obrnute perspektive koje uz pregršt žustro nanesenih boja doprinose dojmu pozitivne ku?ne atmosfere. Dvije godine kasnije, u ciklusu Tele-manija zamjetna je reduciranost motiva, smirivanje palete te dominacija crne podloge. Uz tekst, na platnima se javljaju i brojevi, stropne žarulje i kišonosni oblaci koji ?e biti prisutni i u idu?im ciklusima. U cijeloj seriji kolorit je znatno smireniji, a platnima dominiraju retro motivi poput starinskog telefona, televizora, lule, hladnjaka i vješalica.

Potpuni tematski i koloritski zaokret donose dva me?usobno povezana ciklusa Ceste budu?nosti i Ceste budu?nosti 2. Gotovo potpuni izostanak crne omogu?io je ekspresivnu dominaciju žute, naran?aste i ruži?aste boje pri gradnji dinami?ne pozadine koju povremeno smiruju vijugave putanje bijelih cesta budu?nosti. U zrakopraznom prostoru izme?u cesta smjestili su se figurativni elementi poput vešmašine, oluka i frižidera. Vijugave bijele ceste s crnim isprekidanim linijama povremeno izlaze iz kadra slike i ponovno se vra?aju. U Cestama budu?nosti 2 definiran je format položenog pravokutnika unutar kojeg pratimo smireniju ekspresiju s više strukture i dore?enosti, dok se po prvi put pojavljuje i kolažni element starog pisma koji ?e klju?nu ulogu igrati u nadolaze?em ciklusu Veze. Izlazak iz interijera omogu?io je umjetnici interpretaciju pulsiraju?e životne energije kroz motiv protoka vremena i prostora.

I dok je dosadašnji tijek izmjene ciklusa podrazumijevao tematsku i koloritsku modifikaciju u radu, zadržavaju?i pritom ekspresivnost i energiju prilikom obrade motiva, ciklus Bebe amebe predstavlja najradikalniji zaokret pri ?emu je akril oboga?en upotrebom spreja, crvenog konca i perja. Pozadina više nije definirana pastuozno oblikovanim mrljama boje, ve? su radovi svedeni na bijelu podlogu s crnim detaljima i povremenim uplivima crvene boje. Prikazi su shematski, stilizirani i krajnje pojednostavljeni te ostvareni gradivnim elementima kao što su linije, to?ke i lik ameba. Široke linije spreja i masivni natpisi poput “wanted”, “dolaze” vuku korijene iz street arta, a uravnotežuju ih tanke linije izvedene crvenim koncem i elementom pera koji uvodi trodimenzionalni aspekt u naglašeno plošne kompozicije. Iako tematski nastavlja pri?u ameba, ciklus Život ameba ozna?ava povratak punokrvnom slikarstvu u najtradicionalnijem smislu. Rije? je o jedinom ciklusu gdje nije primijenjena kombinirana tehnika, ve? isklju?ivo akril na platnu koji slavi bogatstvo boja, a linijski aspekt ranijih (i budu?ih) ciklusa zadržan je kroz tehniku grataža odnosno liniju ostvarenu struganjem po površini boje. Po principu gra?enja oblika i bogatstvu boja, ciklus je najsli?niji Interiumu, no daleko smireniji, organiziraniji te su motivi i radnja strukturirani unutar horizontalnih planova definiranih temeljnom bojom pozadine. Motiv ameba smješten u imaginarni krajolik, koji kombinira ovozemaljsko i svemirsko, progovara o ozbiljnim temama kroz forme tenka, šatora, crne i bijele zastave. Ciklusi su naglašeno me?usobno isprepleteni što je jasno vidljivo ukoliko se kronološki prate serije radova. Naime, sa svakim novim ciklusom javlja se novi gradivni ili sadržajni element, ali se povremeno vra?aju i ranije korišteni bilo da je rije? o motivu, kombinaciji boja ili odre?enom slikarskom detalju. Tako u ciklusu Ameba i kocka nailazimo na ve? ranije korišteni crveni konac i stara pisma, ali javlja se i novi element – ?ipka. Isto tako, susre?emo se s ve? poznatim motivima poput ameba, cesta i žarulja, ali pojavljuje se i kocka. Pozadina je bijela kao kod Beba ameba, ali je prostor organiziran kao u Interiumu i Tele-maniji. Isprepli?e se slikarsko i crta?ko, plošno i perspektivno, geometrijsko i organi?ko, te red i razigranost.

“Organizirani kaos” transformira se u potpunu slikarsku slobodu u seriji radova Svemirski putnik koja donosi novi kolorit i nove likove. Bijela se izmjenjuje s plavom i zlatnom bojom fasetno oblikuju?i pozadinu zbivanja. Poznati elementi žarulje, ceste i planete s prstenom nadopunjeni su motivima benzinske pumpe, raznolikim svemirskim brodovima i simpati?nim svemircem kao glavnim protagonistom, dok brojevi, tekst i upotreba crnog spreja vuku reminiscenciju na prvi ciklus ameba.

Danas vjerojatno najpoznatiji simbol Tatjaninog umjetni?kog rada iznjedrio je ciklus Hello. Nastao u desetoj godini samostalnog djelovanja, ciklus je preuzeo boje ? bijelu, zlatnu i plavu iz Svemirskog putnika, ali je iznjedrio posve novi lik ? miša hello. Silueta crnog miša postala je zaštitni znak, a kasnije i motiv niza dizajnerskih rješenja poput nakita, vaza i kalupa. Simpati?an, simplificiran i vizualno dopadljiv miš hello glavni je protagonist novog ciklusa, a u njegovim pustolovinama pridružuje mu se i najbolji prijatelj pas-prase. U ciklusu je ostvaren i novi komunikacijski element ? stripovski obla?i? u kojem naj?eš?e stoji “hello” ili znak upitnika. Liku simpati?nog miša Tatjana Politeo ?e se ponovno vratiti nakon jednog desetlje?a, dok ?e u me?uvremenu nastati niz ciklusa koji ?e proširiti djelovanje autorice na podru?je stakla, kao i razradu objekata u mediju drva.

Ciklus Veze prethodio je radovima u staklu objedinjenim u serijama Fragmenti života i Staklene pri?e te najavio temeljni princip gradnje kompozicije spomenutih ciklusa. Kolaž koji je ranije bio inkorporiran isklju?ivo kao pojedina?ni akcent ili segment cjeline, sada postaje osnovno gradivno sredstvo koje zauzima ve?inu površine platna dok poveznicu izme?u isje?aka starih pisama, crno-bijelih fotografija i tekstualnih novinskih segmenata ?ine polja modre i tamno plave boje, dok zaštitni znak ciklusa postaje vodoravna crvena linija pri gornjem rubu platna. Povremeno se iz ranijih ciklusa ponavljaju kišonosni oblaci i crveni konac kao akcent pojedinog rada. Središte kompozicije ?ini ilustracija ili fotografija iz starih novina uokvirena slojem morta, dok ostatak platna ispunjavaju florealni motivi te razni ornamentalni uzorci dodatno potenciraju?i središnji motiv. Kako i sâm naziv kaže, a atmosfera djela svakako potvr?uje, rije? je o iznimno nostalgi?nom ciklusu unutar kojeg je umjetnica osje?aje i uspomene utjelovila u svojevrsnim “kolažima sje?anja”. Tatjana Politeo odlazi korak dalje u seriji radova Fragmenti života. Princip gradnje kompozicije odnosno kolažiranja preuzet je iz Veza, ali je preba?en u novi medij ? staklo. Naime, umjetnica primjenjuje postupak laminiranja odnosno tehni?ke obrade dvije staklene površine s dvije vinilske folije koje se stapaju u jednu cjelinu. Upotrebom kolaža i akrilne boje autorica radi zna?ajan pomak od nježnih, suptilnih i nostalgi?nih kolaža iz prethodnog ciklusa grade?i pritom koloristi?ke, dinami?ne i razigrane kompozicije pri ?emu je vidljiv utjecaj svijeta reklama i jumbo plakata. Zadržan je princip gradnje sadržaja oko dominantnog središnjeg motiva, no on je sada okružen isje?cima naslova i podnaslova u jarkim bojama u kombinaciji s motivima ?ipke, dijelovima stranica iz starih Burdi i isje?cima starih pisama. Pojedini dijelovi teksta su ?itljivi i preuzimaju ulogu rije?i i natpisa koje je na ranijim slikama umjetnica sama ispisivala. Prepoznatljiva je i crvena linija uz gornji rub rada koja ?e se nastaviti i u idu?em ciklusu Staklene pri?e u kojem jedan rad predstavlja jedan fragment života ovaj put ispri?an kroz pet tematskih cjelina ? arhitektura i dizajn, ljudi i situacije, moda, priroda te kukci i ptice. Kao i u Vezama, autorica otvara temu centralnim motivom izdvajaju?i ga mortom i transparentnim okvirom, dok pojedinac odabire daljnji nastavak interpretacije prikazanog. Uz klju?ni motiv, ?esto dominiraju i rije?i koje tematski nadopunjuju slikovni prikaz pojedine cjeline. Laminiranje kao završni korak predstavlja neizvjestan proces koji daje kona?an pe?at oblikovanom sadržaju. Staklo je opna koja spaja odnosno “zarobljava” pojedinu pri?u daju?i joj tre?u dimenziju dok lom svjetlosti isti?e vrhunac pojedine pri?e. Ako usporedimo sva tri kolažna ciklusa, možemo lako pratiti kako su se prioriteti odnosno trendovi koje nam mediji serviraju kao vizualne sadržaje radikalno mijenjali tijekom godina. Tako smo danas doslovce bombardirani hrpom informacija i agresivnim vizualnim sadržajima koji pršte na sve strane u svim mogu?im oblicima i bojama.

Potpuni odmak od kolažiranog svijeta i povratak slikarstvu ozna?ava niz slika objedinjenih pod nazivom Majmun-zebra-lav. Ovaj put crpe?i inspiraciju iz svijeta ilustracije, Tatjana Politeo oblikuje glavne protagoniste svog šumskog svijeta oblikuju?i zebru, majmuna i lava, ali i njihove kombinacije poput lava majmuna i lava majmuna sa krilima. Akcenti jarkih, gotovo fluorescentnih nijansi plave, zelene i ruži?aste boje koncentrirani su oko glavnih likova. Dje?je, naivno, plošno i zaigrano klju?ne su rije?i koje vežemo uz op?i karakter ovih djela. Pojedini radovi dodatno su upotpunjeni simpati?nim tekstualnim komentarima poput “nije opasan”, “jako strašan lav majmun”, “majmun osamljeni lav”. Crnilo podloge u potpunom je kontrastu s vedrinom prikaza i interpretacijom samih likova, što daje jedan posve originalan pe?at cijelom ciklusu.

Nakon punih osam godina Tatjana Politeo se vra?a motivu svemirskih bespu?a, no ovaj put unutar posve rasvijetljene palete boja. ?lanak o svemiru iz starog broja ?asopisa Life polazišna je inspiracija u seriji slika Sanjala sam neka daleka prostranstva. Kao u Vezama, Fragmentima života i Staklenim pri?ama, kolaž ?ini polazište odnosno središnji motiv, ali ovaj put je okolni prostor slikarski oblikovan. Posve nov i neistražen, no istodobno neobi?no privla?an i zanimljiv, snoliki svijet je sazdan od elemenata misti?nog svemira i poznatog zemaljskog svijeta. Po prvi put glavni akteri nisu životinje ili predmeti, ve? ?udnovate vizure planeta kojeg ispunjavaju plinovi, pare, izmaglice, vjetrovi i kiše.

Nakon istraživanja svemirskih bespu?a, u ciklusu Hello&Home svjedo?imo povratku miša hello i njegovog najboljeg prijatelja. Sve što je Tatjana Politeo stvorila u me?uvremenu obogatilo je povratak miša hello u novoj seriji slika. Na crnoj podlozi umjetnica oblikuje okvir unutar okvira koji formom podsje?a na ekran starih televizora s upravlja?kim gumbima sa strane. Smještanjem glavne radnje unutar ekrana postiže se dojam tople ku?ne atmosfere iz koje promatra? gleda i raspoznaje svakodnevne teme pra?ene duhovitim komentarima i estetski privla?nim ilustracijama. Likovnim elementima iz podru?ja stripa, street arta, kolaža, plakata i reklama Tatjana Politeo oblikuje slike koje se istovremeno ?itaju i gledaju, te se poput slagalice slažu u mozaik sastavljen od crtica iz svakodnevnog života. Unutar ciklusa javljaju se i novi formati ? kružne slike, ali i drveni objekti ? cjepke kako iz naziva autorica ? koji su prisutni još od ciklusa Amebe, a omogu?avaju igru s više raznih površina. Umjetnica prenosi lajtmotiv i dominantan kolorit iz aktualnog ciklusa, dok se izlaskom u trodimenzionalni prostor otvaraju nove mogu?nosti interpretacije teme.

Osim oslikanih cjepanica koje povremeno prate slikarske cikluse valja spomenuti i oslikane drvene kalupe za cipele 35-44. Otisak prsta ili otisak stopala unikatan je otisak koji potvr?uje jedinstvenost svakoga od nas. Isto geslo odnosi se i na drvene kalupe za cipele koje Tatjana Politeo uzima kao po?etnu formu za gradnju vlastite pri?e koju oblikuje primjenom prepoznatljivog rukopisa, ali i uporabom novih elemenata (umjetno krzno, klju?, gumbi, stare kovanice). Svaki detalj simbol je uspomene na jedno iskustvo ili putovanje ? bilo ono stvarno, imaginarno ili priželjkivano.

Uz povremene izlete u medij pleksiglasa u formi umjetni?kog nakita, te staklo i drvo u vidu umjetni?kih objekata, Tatjana Politeo kontinuirano gradi svoj slikarski opus što potvr?uje i recentan ciklus Rajske ptice. Kružni format iz prethodne serije slika pokazao se idealnim za interpretaciju živog, vibrantnog tropskog okruženja u koje autorica smješta svoje nove glavne likove ? ptice raznih boja, oblika i tekstura s prepoznatljivim žutim kljunom. Ptice su okružene bogatom vegetacijom, kaktusima i palmama, dok tekst na pojedinim slikama otkriva i glavnu inspiraciju za ovaj ciklus ? “Palmižana”, “put na Palmižanu”, “?udnovate ptice”.

Posljednja serija slika My World zapo?eta je u sije?nju ove godine i još je u procesu nastanka. To je ujedno i prvi je ciklus slika u kojem Tatjana Politeo zalazi u podru?je potpune apstrakcije. Djela su bazirana na dinamici likovnih elemenata, primarno boje, linije i plohe. Kombinacija boja i na?in nanošenja preuzeti su iz prethodnih ciklusa (pastuozni i lazurni nanosi, grebanje, prskanje i upotreba spreja). Kontinuirano dvadesetogodišnje umjetni?ko stvaralaštvo pra?eno bogatom imaginacijom i još bogatijim duhom rezultiralo je neobi?nom pojavom – iako na aktualnim slikama nema figurativnih motiva sme?a boja i dalje podsje?a na slike iz ciklusa Majmun-zebra-lav, greyish blue na Veze i Staklene pri?e, zlatna i plava na Svemirskog putnika, žuta i crna na Hello&home? Tatjanin jedinstveni svijet motiva i simbola, te specifi?no oblikovanje i aktiviranje dinami?ne površine toliko se snažno utkalo u podsvijest promatra?a da je dovoljna samo asocijacija specifi?nih prepoznatljivih kombinacija boja da bi se prizvale poznate slike. No, naziv ciklusa nazna?uje kretanje dalje. Zrelost podupire hrabrost za korak u svijet slobode. Novi jajoliki oblici, koji su zapravo jedine konkretne forme u aktualnom ciklusu, nagovještaj su posve nove faze u slikarstvu Tatjane Politeo. Slika postaje podru?je slobode gdje napuštanje figurativnog svijeta inicira okida? za cijeli dijapazon reakcija i emocija koje ?e tek biti materijalizirane na površini platna.

ZAKLJU?AK

Dvadesetogodišnje djelovanje akademske umjetnice Tatjane Politeo rezultiralo je retrospektivnom izložbom koja potvr?uje kako je rije? o umjetnici s prirodnim osje?ajem za smislenost oblikovanja cjeline i interpretaciju sadržajnog bogatstva odabranog motiva. Njezini radovi slojevite su životne pri?e bazirane na isprepletenosti simbola, znakova, motiva, tekstova, detalja i boja. Primjenom kolaža, slikarskog morta, akrila, spreja, grafita i pastela ona gradi svijet pikturalne atmosfere, materi?ne površine i bogate dinami?ne kompozicije. Visoka, ali nimalo površna, estetika slike ostvarena je obiljem zanimljivih detalja u dinami?nom ritmu kretanja unutar kompozicije. Naglašena gestualnost poteza, ekspresivnost, te za?udni odnosi elemenata rezultiraju dojmom dje?je o?aranosti svijetom. Spontana i iskrena likovna ostvarenja Tatjane Politeo vode zainteresiranog promatra?a na pustolovnu ekspediciju otpuštanja ko?nica, osloba?anja granica i prepuštanja ?istom vizualnom doživljaju zaigrane i ludi?ke imaginacije.

– Sonja Švec Španjol, mag.hist.art.