Skip to content

Špiro Guberina | 1.3.1933. – 27.11.2020.

Špiro Guberina je u svom bogatom umjetni?kom radu odigrao preko dvjesto razli?itih uloga u kazališnim predstavama, na filmu i na televiziji. Cijeli svoj gluma?ki radni vijek proveo je u Hrvatskom narodnom kazalištu. Osniva? je Malog hrvatskog teatra Kiklop.

U Šibeniku je poha?ao glazbenu školu i svirao violon?elo. Kao ?lan šibenske amaterske družine u šibenskom kazalištu prvi put stje?e gluma?ka znanja i gluma postaje njegov životni poziv. Srednju školu je završio u Dubrovniku, a odlaskom u Zagreb upisuje se na gra?evinski fakultet, kojeg brzo zamjenjuje matemati?kim. No, u kona?nici je 1954. upisao Akademiju dramskih umjetnosti na kojoj je diplomirao 1958. godine.

Špiro je svoju gluma?ku karijeru zapo?eo 1957. godine ulogom prvog prosjaka u predstavi ?Kavkaski krug kredom? Bertolta Brechta u HNK-u u režiji Bojana Stupice. Tako?er, ulogom prvog prosjaka i završava svoju karijeru 2007. u Dolen?i?evoj predstavi ?Opera za tri groša?.

Od po?etka svoje karijere u svom gluma?kom radnom vijeku odigrao je mnoge nezaboravne glavne i sporedne likove, te sura?ivao s brojnim doma?im redateljima nastupaju?i u ostalim zagreba?kim kazalištima, u Slavonskom Brodu, Osijeku, Šibeniku, Splitu, Dubrovniku, Sarajevu, Novom Sadu i ostalim gradovima.

Jedna od prvih njegovih glavnih uloga u HNK-u bila je Knez Miškin u ?Idiotu? Dostojevskog. Antologijske uloge ostvario je u kazališnim djelima Ive Brešana, Marina Drži?a i Ranka Marinkovi?a. U Marinkovi?evim dramama odigrao je oko dvadeset uloga, a neke od njih su imale svega par re?enica, no zahvaljuju?i svom talentu i tih par re?enica bi se publici jako svi?ale i legendarni Špiro bi od publike uvijek dobio aplauz.

U ?Kiklopu? (1976) u režiji Spai?a igrao je ulogu Kreleta. Spomenutu ulogu smatra jednom od najdražih u svojoj karijeri jer je bila lagana bez mnogo teksta, a glavna to?ka je bila lavež na žarulju što je izazivalo neprestani smijeh kod publike.

U Drži?evom ?Dundo Maroje? odigrao je osam uloga, dok je u ?Hamletu? bio vje?ni grobar. U jednoj od najvažnijih predstava 1970-ih ?Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja? u režiji Božidara Violi?a igrao je zanimljivu ulogu Ma?ka koju je publika obožavala. Zapam?eni su njegovi mnogobrojni nastupi na Dubrova?kim ljetnim igrama i Splitskome ljetu, od uloge Shakespearea u Hamletu do uloge magarca u ?Snu ljetne no?i?. Jedna od njegovih zadnjih glavnih uloga bio je željezni?ar u Sene?i?evoj režiji predstave ?Neobi?an ?ovjek?(1998).

Špiro Guberina stekao je veliku popularnost u televizijskim ulogama škovacina Strikana u serijalu ?Velo misto? i Divca u seriji ?Prosjaci i sinovi?. Legendarnom uzre?icom ?Muke mi ježeve? Špiro Guberina je nadaleko poznat.

Glumio je u dje?joj popularnoj seriji “Jelenko” (1980) i emisiji za najmla?e “Zlatna nit” kao Špiro Špula (1976 ? 1978). Pamtit ?emo ga i po ulogama u filmovima “Buža”, “Lisice”, “Putovanje u Vu?jak”, “U registraturi”, kao Servantesa u “Malom mistu”, “Tajna starog mlina”, Kapetan Mikula mali, “Šegrt Hlapi?”, “Naša mala klinika”, “Putovanje u Vu?jak”, “Larin izbor”, “Nepokoreni grad”, “Stipe u gostima”, “Dnevnik O?enašeka”, “Loza” i mnogi drugi.

Nemali broj puta nastupao je na Me?unarodnom dje?jem festivalu u Šibeniku, a u animiranom filmu za djecu “Asterix protiv cezara” posudio je glas liku Obelix. U TV spotovima za reklamne kampanje vukovarske tvrtke Borovo i zagreba?ke tvrtke Ledo bio je glavna zvijezda.

U predstavi “Geste i grimase Špire Guberine” (2014.), monodrama s pjevanjem i lajanjem, autorice M. Nole prema dijelovima iz Kafke i Marinkovi?a, u režiji Tišljari?a, glumac se obra?unao sa svim redateljima s kojima je sura?ivao, a od milja ih zove ?dreserima?.

Za svoja gluma?ka ostvarenja dobio je nagradu Reda Danice hrvatske s likom Marka Maruli?a. Špiro je dobitnik nagrade Vladimir Nazor (2012) i nagrade za životno djelo na podru?ju dramske umjetnosti (2014).

Napustio nas je u 87. godini života, no ostavio nam je neke od najljepših komi?arskih uloga u predstavama i filmovima, a kojima ?emo se uvijek rado vra?ati i gledati.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom