Skip to content

“Sije?anj za sje?anje” | Pjesni?ko?ekološko rezidencijski program na temu dobre ekonomije

Udruga ARLA, u suradnji sa ZMAG-om, otvara prijave na tre?i trodnevni pjesni?ko?ekološki rezidencijski program na temu dobre ekonomije. Tijekom tri dana na Vukomeri?u odabrani ?e pjesnici i pjesnikinje dobiti priliku upoznavati dobru ekonomiju, dakle onu ekonomiju koja je dobra, koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici, stvara obilje prilika i mogu?nosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja drugih, prihva?a odgovornost, a njeguje solidarnost, pravedno koristi i dijeli resurse te poštuje održivost ekosustava. Kroz predavanje ?e se predstaviti primjeri dobre prakse u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Za sudjelovanje na rezidenciji nije potrebno predznanje o danoj tematici, kao što nije nužno ni iskustvo pisanja konkretno o ekološkim temama. Ideja je upoznati sudionike/ce s ovim temama, kroz kreativan pristup.

Baš kao što dobra ekonomija poštuje specifi?nosti i kontekst te nudi mnogo modela i mogu?nosti, tako i tehnike pisanja koje ?e sudionici programa tijekom ovoga boravka koristiti, nude široku paletu na?ina stvaranja, izražavanja, osloba?anja kreativne energije, ?pronalaženja? poetskog u neumjetni?kim tekstovima, kombiniranja likovnog i literarnog.

Radionica pisanja temeljit ?e se na primjeni dijela tehnika koje vežemo uz dadaizam. Što je zajedni?ko dadaizmu i dobroj ekonomiji? I jedan i drugi pokret usmjeren je na transformaciju postoje?ih modela u društvu (bilo u umjetnosti ili u ekonomiji). Zajedni?ko im je i napuštanje uvriježenih normi, fokusiranje na društvene probleme i težnja otkrivanju novih ?alata? u razmišljanju i djelovanju. Radionica ?e rezultirati fanzinom ?Poetika dobre ekonomije?. Pjesme koje nastanu na rezidenciji bit ?e, kao i dosad, objavljene u digitalnoj zbirci.

Odabranim ?e sudionicima iz Zagreba biti osiguran besplatan smještaj na Recikliranom imanju Vukomeri?, hrana te prijevoz iz Zagreba. Sudionici koji se prijavljuju izvan Zagreba vlastitim sredstvima pokrivaju troškove prijevoza do Zagreba.

Prijaviti se mogu svi pjesnici i pjesnikinje, afirmirani/e i neafirmirani/e, do 1. prosinca na mail: rezidencije.arla@gmail.com. Prijavi je potrebno priložiti motivacijsko pismo i tri pjesme (koje ne moraju imati ekološku temu). Nakon završetka prijava pjesnici ?e o rezultatima biti obaviješteni do 15. prosinca.

Dvije ekološko-pjesni?ke rezidencije, prethodno održane u organizaciji Art Lab-a i ZMAG-a, iznjedrile su divna prijateljstva, suradnje, pjesni?ke zbirke i zajedni?ka putovanja. Dosadašnji su susreti na Vukomeri?u svima ostali u divnom sje?anju, nadahnjuju?i i topli, a poslužili su i kao motivacija za ponovno okupljanje, za daljnje suradnje i stvaranje. 

Pjesni?ke zbirke s prošlih rezidencija: 

Digitalna pjesni?ka zbirka Tragovi u snijegu
Digitalna pjesni?ka zbirka Tragovi u snijegu: Sjeme za budu?nost