Skip to content

R+ MEZA: Goran Grgi?, Ana Begi?, Miki Manojlovi?, Ines Bojani? & Boris Svrtan

Meza_Goran-Grgic?
https://www.facebook.com/rplus.video/videos/277546406618251/

U doba online društvenog života odlu?ili smo nabacit jednu dobru MEZU.

Ove subote, 23. svibnja u 20:30 sati, Mezu drži Goran Grgi?, a gosti su mu Ana Begi?, Miki Manojlovi?, Ines Bojani?, Boris Svrtan i naš Rplusovac Robert Tomi? Zuber!

Pred nama je, vjerujemo, jedno posebno gluma?ko izdanje Meze! Jako nas zanima o ?emu ?e ova genijalna ekipa pri?ati i što ?e meziti!

Instalirajte se u 20.30 pred ekran jer ŽURKA JE ONLINE!

#ostanidoma