Skip to content

R+: Doru?ak na travi | Izbori 2020 & Kultura, kulturna politika i strategija: obe?anja i stvarnost!

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/256544068968951/

Doru?ak na travi, nedjelja, 14.6.2020, 10 sati: Izbori 2020 / Kultura, kulturna politika i strategija: obe?anja i stvarnost!

U emisiji sudjeluju ?lanice politi?ke platforme i stranke Možemo!; Naima Bali?, bivša djelatnica Ministarstva kulture u podru?ju me?unarodne suradnje i kulturne politike te Urša Raukar Gamulin, glumica i aktivistica.

Sada, u predizborno vrijeme svjedo?imo brojnim medijskim istupima osoba u politici, koje iznose razli?ite stavove o umjetnosti i kulturi. Kako politika (a onda i javnost) uop?e doživljavaju kulturu, postoji li u RH kulturna politika i kulturna strategija? Da li smo i kako pozicionirani u odnosu na strategije EU? Što je s lokalnim kulturnim politikama i strategijama, da li su uskla?ene i umrežene s državnom politikom? Što sadašnja politika zagovara, a što sprovodi u djelo te kakve modele predlaže politi?ka platforma Možemo! ? neke su od teme kojima ?emo se baviti u današnjoj emisiji.

Naima Bali? radila je 23 godine u Ministarstvu kulture RH, me?u ostalim kao na?elnica Uprave za me?unarodnu suradnju te pomo?nica ministra kulture. Bila je uklju?ena u rad na Kulturnoj politici RH (1998.) te izradu Kulturne strategije 21. stolje?a. Ekspertica je Vije?a Europe za kulturne politike i umjetni?ko obrazovanje. Urša Raukar Gamulin je glumica i ?lanica ansambla Zagreba?kog kazališta mladih. Aktivistkinja je od po?etaka demokratskih promjena, sudionica brojnih humanitarnih akcija, ?lanica platforme Zagreb je naš.

Obje goš?e bile su ?lanice inicijative Kulturnjaci 2016.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?ama!

Link za live stream dolazi uskoro ovdje!

#prostorslobode