Skip to content

R+: Denis Butorac: Poslanica | Denisov poziv na izložbu u Puli

Denis Butorac

Proces u suradnji s Galerijom Makina, u Puli, 5. lipnja u 20 sati otvara izložbu nagra?ivanog mladog fotografa Denisa Butorca pod nazivom Poslanica, a on vas sve ovim putem poziva da ju pogledate!


Nastala od latinske rije?i epistola ili epistula (poruka, pismo), poslanica se asocijativno i primarno povezuje s tekstom religioznog sadržaja. Ipak, u svojoj definiciji tuma?i se i kao javno, otvoreno pismo upu?eno jednoj osobi. Medij fotografije, osim kao sredstvo umjetni?kog izražavanja, u ovom radu koristim kako bih dokumentirao performativne procese kojima rekonstruiram proživljena iskustva, pritom stvaraju?i nova. Koristim fragmente iz vlastite prošlosti, obiteljski arhivski materijal, sje?anja i situacije koje su zna?ajno utjecale na oblikovanje mog identiteta, a zbog kojih sam ?esto bivao optere?en osje?ajem nepripadnosti. Pomo?u njih gradim vizualni narativ kojim se, poput nikada napisanog pisma, obra?am svom ocu.

Proces je posve?en osvješ?ivanju društva te njegovom senzibiliziranju s LGBTIQ+ zajednicom. Zašto Proces? Zato što smo svjesni da je rije? o dugoro?noj i dubinskoj promjeni na?ina na koji naša zajednica funkcionira i kojoj je potrebno odre?eno vrijeme da bi u svom tempu prošla tu preobrazbu. Pravo na slobodu odabira i na druga?iji pogled na svijet pravo je svakog gra?anina ovoga svijeta.

#prostorslobode