IZJAVA O PRIVATNOSTI

www.rplus.video

Ova izjava o obradi osobnih podataka odnosi se na sve ispitanike ?iji se osobni podaci prikupljaju i obra?uju u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije?a od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba) i važe?ih zakona Republike Hrvatske od strane www.rplus.video (nastavno: Voditelj obrade).

Objavom ove izjave osiguravamo dostupnost iste svim ispitanicima ?ije podatke prikupljamo, a prije nego što podatke zaista i prikupimo. Tako osiguravamo zakonito dobivanje privole Vas kao ispitanika za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

TKO SMO MI?

Mi smo digitalna platforma.

Kontaktirati nas možete slanjem elektroničke pošte na adresu rplus.video@gmail.com.

ŠTO SU OSOBNI PODACI I KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca ?iji je identitet utvr?en ili se može utvrditi (ispitanik), a to je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomo? podataka kao što ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomo? jednog ili više ?imbenika svojstvenih za fizi?ki, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Kako bismo bili u mogu?nosti pružati naše usluge, moramo prikupiti odre?ene osobne podatke. Obvezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne ugrožavaju Vašu privatnosti.

U slu?aju korištenja podataka u marketinške ili druge svrhe koje nemaju zakonsku osnovu ili ne ulaze u naš legitimni interes, tražit ?emo Vašu dodatnu pisanu suglasnost.

Zavisno o tome na koji na?in i iz kojeg razloga stupate u kontakt s nama, možemo prikupljati sljede?e podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresu elektroni?ke pošte
 • Godinu ro?enja (kako bismo znali jeste li stariji od 16 godina i time zakonski sposobni za sebe dati privolu za obradu osobnih podataka ili nam je potrebna privola nositelja roditeljske odgovornosti)
 • Adresu za dostavu naru?enih ili osvojenih proizvoda
 • Broj mobilnog ure?aja ili broj fiksnog telefona
 • IP adresu

Osobni podaci koje prikupljamo bit ?e korišteni u svrhu izvršenja naše usluge ili poslovne suradnje s Vama pa Vaše osobne podatke prikupljamo u slu?aju da prijavljujete svoje filmove, nudite druge na?ine poslovne suradnje, sudjelujete u nagradnoj igri, povezujete se s nama putem društvenim mreža. Kako bismo Vam mogli pružiti svoje usluge potrebni su nam Vaši osobni podaci. U slu?aju namjere korištenja Vaših osobnih podataka u druge svrhe, Voditelj obrade ?e prethodno pribaviti Vašu privolu.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obra?ujemo kako bismo mogli razmotriti Vaše prijave za poslovnu suradnju, dati Vam informacije koje tražite o festivalu i njegovom sadržaju i programu, sprije?iti neovlaštenu aktivnost, obratiti Vam se s porukama koje su vezane uz našu poslovnu suradnju, a nisu marketinške prirode za koju moramo imati Vašu posebnu privolu. Vaši osobni podaci su nam tako?er potrebni kako bismo Vam omogu?ili da dijelite sadržaj s naše internetske stranice na svojim ra?unima na društvenim medijima.

U slu?aju prikupljanja osobnih podataka djece, odnosno osoba mla?ih od 16 godina, navedene osobne podatke može dati nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. Osobni podaci djeteta prikupljat ?e se isklju?ivo u svrhu darivanja djeteta u slu?aju nagradnih igara na društvenim mrežama.

Osobni podaci djece koji su prikupljeni u ranije navedene svrhe bit ?e brisani po isteku nagradne igre i dodjele nagrade.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom poslovnog odnosa su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona osobe s kojom sura?ujemo.

KOLIKO DUGO ?UVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke obra?ujemo i ?uvamo tijekom trajanja našeg poslovnog odnosa te ih pohranjujemo na period od jedne godine od dana prestanka istog, osim u slu?aju ranijeg povla?enja Vaše privole u odnosu na neki od podataka za koji nemamo zakonsku ili ugovornu osnovu, odnosno legitimni interes.

Osobni podaci djece bit ?e brisani odmah nakon završetka nagradne igre, odnosno uru?enja nagrade djetetu, što je jedina svrha zbog koje prikupljamo osobne podatke djece.

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke koje ste nam povjerili prikupljamo, koristimo, obra?ujemo i pohranjujemo u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i zakonima Republike Hrvatske). Pazit ?emo da su obra?ivani podaci to?ni i ažurni te ?uvani ne duže od predvi?enog perioda ?uvanja. Obvezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje bit ?e korištene samo u svrhu za koju su prikupljane.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke ?emo proslijediti tre?im osobama samo ako imamo Vašu privolu, radi se o ispunjenju naših zakonskih obveza ili je dijeljenje nužno kako bismo zaštiti Vaše interese ili izvršili uslugu koju ste od nas zatražili. Svaka tre?a strana je dužna ?uvati Vaše podatke i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po našem nalogu.

KOJA SU VAŠA PRAVA KAO VLASNIKA OSOBNIH PODATAKA?

 • Pravo na pristup – imate pravo zatražiti kopiju svih Vaših podataka koje obra?ujemo
 • Pravo na ispravak ? imate pravo tražiti ispravak Vaših podataka koje obra?ujemo, ako podaci nisu ispravni
 • Pravo na zaborav ? u odre?enim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših podataka iz naše evidencije
 • Pravo na ograni?enje obrade ? kada se u obradi Vaših podataka koriste odre?eni uvjeti, imate pravo ograni?iti takvu obradu podataka
 • Pravo prijenosa podataka ? Vaše je pravo da Vaše podatke, koje mi obra?ujemo, prenesete u drugu organizaciju
 • Pravo na prigovor ? Imate pravo prigovora na odre?ene vrste obrade Vaših osobnih podataka (npr. izravni marketing)
 • Pravo na odbijanje automatske obrade podataka, uklju?uju?i profiliranje ? Vaše je pravo suprotstaviti se pravnim u?incima automatske obrade vaših osobnih podataka
 • Pravo na sudski postupak ? U slu?aju da odbijemo postupiti prema pravu na pristup, za odbijanje ?e biti naveden razlog. Možete se žaliti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili izravno nama prema kontakt podacima koje smo naveli u dijelu O NAMA | ABOUT.

POVEZNICA NA DRUGE INTERNETSKE STRANICE

www.rplus.video može sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje nisu pod našim nadzorom. Ako kliknete na poveznicu tre?e osobe, bit ?ete izravno povezani s internetskom stranicom tre?e osobe. Savjetujemo da svakako prou?ite izjavu o privatnosti svake internetske stranice koju posjetite. Mi nemamo kontrolu niti preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili aktivnosti bilo koje internetske stranice ili usluga koje su pružene od strane tre?ih.

UVJETI KORIŠTENJA

Prenošenje sadržaja

Materijali s digitalne platforme rplus.video ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se prethodno o istome ne obavijesti uredništvo slanjem e-maila na rplus.video@gmail.com i ukoliko se ne navede direktni izvor s poveznicom tj. linkom naizvorni članak ili naslovnicu platforme, u dogovoru s uredništvom.