Skip to content

Praksa teorije/Matko Meštrovi? i dizajn (15.9. ? 1.10.2020.) | Izložba u HDD Galeriji

Izložba “Praksa teorije/Matko Meštrovi? i dizajn“, koja se otvara danas, 15. rujna u HDD galeriji, svojevrsni je portret ?ovjeka koji je bitno utjecao na današnje poimanje dizajna i njegove uloge, kao i odnosa s tehnološkim, medijskim, kulturnim, društvenim i ekonomskim okruženjem u kojem živimo.

Posve?ena teoreti?arskom, kriti?arskom i zagovara?kom djelovanju Matka Meštrovi?a u kontekstu dizajna u razdoblju od ranih 1960-ih do danas, izložba donosi niz dokumenata, tekstova, citata, artefakata, knjiga, ?asopisa, fotografija i drugih materijala, a potaknuta dodjelom nagrade za životno djelo koju je dobio 2018. godine

Njezini autori, Marko Golub, Dejan Krši? i Ora Muš?et, kažu kako im je ta izložba bila izazov jer, za razliku od dosadašnjih dobitnika nagrade i autora koji su imali izložbe u Galeriji HDD-a, nije rije? o autoru kojeg možemo povezati s ijednim konkretnim dizajnerskim djelom, niti je grafi?ki ili industrijski dizajner u užem smislu.“Njegovi radovi ? koji uklju?uju velik broj tekstova, kritika, eseja, znanstvenih i popularnih ?lanaka te desetak autorskih knjiga ? obuhva?aju interdisciplinarnu kriti?ku teoriju, kritiku umjetnosti, teoriju dizajna i kriti?ko-teorijsko promišljanje tehnologije i medija”, napominju.

Autori isti?u da je rije? o osobi i stru?njaku koji je iznimno važan za afirmaciju discipline i razvoj diskursa o dizajnu u našoj sredini, pa izložba ima i simboli?ku važnost ukazivanja ne samo na teme kojima se bavio, nego prije svega na ulogu teorije dizajna kao i afirmaciju ideje da je teorijska refleksija važan i neizostavan dio svake dizajnerske prakse.

Izložba donosi osnovni kronološki i tematski pregled svih, u kontekstu dizajna, važnih poglavlja Meštrovi?eva života i djelovanja, po?evši od njegovih likovno-kriti?arskih po?etaka, kritike velikih spomeni?kih projekata 1960-ih, angažmana i klju?ne uloge u kreiranju diskursa oko Novih tendencija, ?asopisa Bit International ?iji broj o dizajnu upravo on ure?uje, duhovnog i svjetonazorskog okruženja Gorgone ?iji je bio ?lan, djelovanja u okviru Centra za industrijsko oblikovanje.

Podsje?a i kako je Meštrovi? na Radioteleviziji Zagreb ranih 70-ih nadgledao provedbu novog vizualnog identiteta ku?e, sudjelovao u razli?itim inicijativama za osnivanje visokoškolskog obrazovanja dizajnera koje 1989. kulminiraju pokretanjem Studija dizajna u Zagrebu, vodio Zavod za kulturu Hrvatske, predavao povijest i teoriju dizajna na Studiju dizajna u Zagrebu i radio na Ekonomskom institutu u Zagrebu.

Poseban je fokus na izdanjima kojima je autor ili urednik, na knjige, ?asopise, biltene ? klju?ne teorijske i kriti?ke tekstove, dizajnerske projekte, ali i nekoliko njegovih poetskih tekstova, usredoto?enih na odraz ?ovjeka sa svijetom, na poimanje života, smrti i duha, na subjekt i njegovu okolinu i na pojmovni aparat kojim se ta relacija ostvaruje, napominje se u najavi.

Izložba ?e biti otvorena do 1. listopada. 


#prostorslobode

Foto: dizajn.h