Skip to content

Kazališni plakati i retro dizajn ku?anskih aparata na platou stare Tržnice Trnje | Otvorenje multilokacijske izložbe Dizajn u gradu 2

Otvorenje izložbe Dizajn u gradu 2 održat ?e se 15. listopada 2020. godine u 18 sati na platou stare Tržnice Trnje, Trnjanska cesta 35 u Zagrebu! Izložba se od 15. do 29. listopada 2020. godine istovremeno održava na šest razli?itih lokacija u javnom prostoru Zagreba, ukazuju?i na odnos dizajna i svakodnevnog života.

Dizajn u gradu 2 objedinjeno je izdanje i nastavak izložbe Dizajn u gradu 1 održane u studenom 2019. godine. Izložba daljnjom prezentacijom tema iz povijesti hrvatskog dizajna, koja ?e trajati od 15. do 29. listopada, ukazuje na specifi?an odnos dizajna i svakodnevnog života s posebnim naglaskom na ulogu dizajna u oblikovanju našeg okruženja. Obimom najve?i dio izložbe pod zajedni?kom temom ku?anstva bit ?e predstavljen na staroj Tržnici Trnje koja je nekad bila središte života ? takozvani trbuh ?etvrti, a danas je rije? o napuštenim lokalima okupljenima oko praznog i beživotnog betonskog platoa. Kazališni plakati bit ?e izloženi u Ulici Republike Austrije 1, Tratinskoj 14, Vlaškoj ulici 53, Primorskoj ulici 17 i Zvonimirovoj ulici 2. Udaljenost lokacija trebala bi stimulirati gra?ane na šetnju i otkrivanje najzanimljivijih pri?a o dizajnerskom, umjetni?kom, kulturnom i društvenom naslje?u.

Prva sekvenca izložbe Dizajn u gradu 2 posve?ena je higijeni. Na trnjanskoj tržnici prezentirat ?e se dizajn ambalaže deterdženata za rublje i su?e kroz suradnju dizajnera Borisa Ljubi?i?a i Tvornice Labud, dizajn ambalaža proizvoda za kosu i dizajn ambalaža kozmeti?kih proizvoda kroz angažman Marije Kalenti? kao ku?ne dizajnerice u Nevi te vizualna rješenja Željka Bor?i?a za Saponijine Lahor proizvode.

Pregledom najpoznatijih i najvažnijih rješenja Odjela dizajna Kon?ar od 1971. do 1990. godine, osnovanog u cilju strateškog pristupa industrijskom dizajnu, upotpunit ?e se važnost uloge dizajna u oblikovanju malih ku?anskih aparata.

Na Tržnici Trnje predstavit ?e se i suradnja s grafi?kom dizajnericom Alirom Hrabar Oremovi? koja je istražila angažman dizajnera Tomislava Hrabara u tvornici emajliranog posu?a Gorica.

Zadnja sekvenca izložbe Dizajn u gradu 2 bit ?e smještena u nekadašnje oglasne ormari?e Kinoteke koje od 2006. godine koristi udruga Baca?i Sjenki za svoj umjetni?ki i istraživa?ki urbani projekt Zidne novine. U ormari?ima u Ulici Republike Austrije 1, Tratinskoj 14, Vlaškoj ulici 53, Primorskoj ulici 17 i Zvonimirovoj ulici 2 postavit ?e se izložba posve?ena dizajnu kazališnih plakata Mihajla Arsovskog, Mirka Ili?a, Vanje Cuculi?a, Ivana Picelja i Barbare Blasin.

Izložbom Dizajn u gradu 2 zaokružit ?e se dvogodišnji projekt Centar oblikovanja svakodnevice. Teme hrvatskog dizajna koje su obra?ene u ovom programskom segmentu i prezentirane na ulicama grada Zagreba bit ?e objedinjene u Mreži dizajnerskog sje?anja, online arhivi koja ?e krajem listopada biti dostupna svim zainteresiranima posjetiteljima. Mreža je zasnovana na potrebi za sustavnijim dokumentiranjem hrvatskog dizajnerskog naslje?a, a u kojoj ?e i gra?ani mo?i doprinijeti novim informacijama, tekstovima, fotografijama, svjedo?anstvima i komentarima povezanima s odre?enim predmetima industrijskog, grafi?kog, modnog i drugih oblika dizajna, kao i autorima, mjestima i doga?ajima.

Otvorenje izložbe: 15. listopada 2020. u 18 sati, Tržnica Trnje, Trnjanska cesta 35
Kustoski tim:
za dionicu kazališnih plakata: Zvonimir Bešli?, Monika Džaki?, Marko Golub, Matija Prica, Koraljka Vlajo
izložbena dionica na Tržnici Trnje: Marko Golub, Alira Hrabar Oremovi?, Marija Perkec, voditeljica kustoskog tima, Matija Prica, Koraljka Vlajo
Suradnice: Helena Toki? Jurkovi?, voditeljica projekta, Mirjana Jakuši?, Hana Juranovi?, Magdalena E?imovi?
Dizajn postava izložbe: OAZA
Vizualni identitet i dizajn: Organizam ? Marija Juza, Bernarda Cesar, Sara Pavlekovi? Preis

Izložbu organiziraju partneri na projektu Centar oblikovanja svakodnevice ? Hrvatsko dizajnersko društvo, Baca?i Sjenki, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt i Grad Zagreb.