Skip to content

Izreži i zalijepi – Kolaži Inke Švertasek i Nade Vrkljan-Križić | Izložba u Zagrebu

Galerija Spot i Ured za fotografiju pozivaju na otvorenje izložbe Izreži i zalijepi – Kolaži Inke Švertasek i Nade Vrkljan-Križić. U skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, otvorenje izložbe održat će se u ponedjeljak 3. 5., pri čemu će izložbeni prostor za posjetitelje biti otvoren od 17.00 do 21.00 sat.
Dvije žene u istom gradu, u isto vrijeme. Nagnute nad svojim radovima u neko doba dana ili večeri, kad je sve ostalo već obavljeno. Gotovo posve sigurno nikad se nisu upoznale. Nakon 60-ak godina, njihovi kolaži susreću se po prvi put na zidovima galerije Spot i tako ostvaruju pomak u razumijevanju prirode ovog umjetničkog medija te feminističke pozicije koju je moguće prepoznati u kompozicijama.

Nada Vrkljan-Križić (1940. – 2012.), povjesničarka umjetnosti i romanistica, i Inka Švertasek (1920. – 2014.), samouka umjetnica, šezdesetih godina 20. stoljeća stvorile su niz intrigantnih kolaža. Ured za fotografiju prikazuje odabir iz njihovih opusa, nastojeći rasvijetliti pozicije žena u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti i eksperimentima u području fotografije. Inkini su kolaži otkriveni relativno nedavno i izlažu se po prvi put, dok je nekoliko Nadinih bilo prikazano u sklopu izložbe Nadrealizam i hrvatska likovna umjetnost u izboru Igora Zidića 1972. godine. Kolaži dviju autorica nastali su izvan uobičajenih obrazaca, najčešće u kućnim uvjetima, limitirani su vremenom i drugim okolnostima. U odabiru vizualnog materijala koji su umjetnice koristile vidi se sklonost teatralizaciji i scenografskim idejama (Švertasek), kao i svjesnom promišljanju političkog, društvenog i intimnog trenutka (Vrkljan-Križić). Riječ je o fotomontažama i kolažima u području podsvjesnog, aluzijama o kojima je pisao niz zapaženih nadrealističkih teoretičara i autora (Eluard, Bataille), sve do psihoanalitičara i suvremenih teoretičara/teoretičarki, koji ovu vrstu radova smještavaju, uz ostalo, među feminističke ženske strategije.

Iako je kolaž po svojim karakteristikama podvrgnut fragmentaciji, oba ciklusa svjedoče o visokoj razini svijesti i kontinuitetu likovnih ideja koje su autorice razvijale kroz vrijeme. Nastojeći pridonijeti raspravi o ulozi kolaža u feminističkoj umjetnosti, postmodernizmu, kao i o tvrdnjama da je riječ o svojevrsnoj “opozicijskoj” praksi u kojoj počivaju brojne naznake i komentari političke i društvene stvarnosti, ovom izložbom ukazujemo na nerijetko usamljene pozicije autorica, čiji radovi se otkrivaju postupno i sa znatnim vremenskim odmakom.

Uz izložbu će biti objavljen 5. broj časopisa Fototxt s tekstovima Leonide Kovač o djelima Nade Vrkljan-Križić i Darka Šimičića o kolažima Inke Švertasek.

Kustosica izložbe je Sandra Križić Roban.3 May – 28 May 2021

The Spot Gallery and the Office for Photography announce the exhibition Cut and Paste – Collages of Inka Švertasek and Nada Vrkljan-Križić. The exhibition opening will be held on 3rd May, while the exhibition space will be open to the public 5 – 9 p.m., in line with relevant epidemiological guidelines.Two women, in the same city, at the same time. Leaning over their artworks at some point in the day, or evening, after all the other tasks have been taken care of. It is almost certain that they never met. Now, 60 or so years later, their collages meet for the first time, on the walls of the Spot Gallery, thus achieving a shift in the comprehension of the nature of this artistic medium and the feminist stance discernible in their compositions.
During the 1960s, Nada Vrkljan-Križić (1940 – 2012), an art historian and romance languages scholar, and Inka Švertasek (1920 – 2014), a self-taught artist, created a series of intriguing collages. The Office for Photography is showcasing a selection of their works, attempting to shed light on the position of women in contemporary Croatian art and experimentation in the field of photography. Inka’s collages were discovered relatively recently and are exhibited for the first time, while several of Nada’s collages were displayed as part of the 1972 exhibition, Surrealism and Croatian Visual Art, curated by Igor Zidić. The two artists’ collages were created outside of the usual arrangements, predominantly in a domestic setting, subject to limitations of time and other constraints. Their choice of the visual material used reveals a propensity for theatricalization and scenographic ideas (Švertasek), as well as a conscious examination of the political, social and intimate moment (Vrkljan-Križić). These are photomontages and collages in the realm of the subconscious, allusions addressed by a host of surrealist theorists and authors (Eluard, Bataille), all the way to psychoanalysts and contemporary male and female theoreticians who regard these sorts of works as one of women’s feminist strategies.

Owing to its features, the collage is intrinsically subject to fragmentation, nonetheless, both cycles attest to a substantial self-awareness and continuity of artistic ideas, which the authors developed over time. Attempting to lend a contribution to the discussion about the role of collage in feminist art and in postmodernism, and touching upon the notion of collage as an “oppositional” practice containing various hints of and commentaries on the political and social reality, the exhibition draws attention to the frequently solitary position of women authors whose work is revealed gradually and observed from the vantage point of transpired time.

The exhibition will be accompanied by the publication of the fifth issue of Fototxt magazine, containing texts by Leonida Kovač, on the works of Nada Vrkljan-Križić, and Darko Šimić, on the collages of Inka Švertasek.

The curator of the exhibition is Sandra Križić Roban.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom