Skip to content

Izložba “Zlatna obala” umjetnice Maše Seni?i? | Zabilježite se za autorsko vodstvo

Izložba “Zlatna obala” umjetnice Maše Seni?i? otvorena je za javnost u Galeriji Miroslav Kraljevi? do 31. listopada. i naš je izbor za dozu kulturnog sadržaja ovog tjedna.

“Ako onaj nedostaju?i u pitanju Add a missing place? Google Maps-a shvatimo u poeti?ko-antropološkom smislu, izložba ‘Zlatna obala’ mogla bi da bude upravo o ponovnom pronalasku tog objekta/mesta koje nedostaje.
‘Zlatna obala’ je multimedijalni i transdisciplinarni projekat koji se temelji na studijama se?anja ? pre svega oslanjaju?i se na ideju napetosti izme?u pam?enja i istorije, dok izložba koja je iz njega proistekla paradoksalno predo?ava sakupljena se?anja i iskustva u vidu klasi?nog muzeološkog hronološkog narativa. Tok izložbe predstavlja hod kroz decenije hotela ‘Zlatna obala’, od 1970. do 2013. godine, poetiku i politiku propadanja: turisti?kog diskursa, nekoliko država i konkretnog lokaliteta okruženog bujnom južnomediteranskom vegetacijom.

Tematski, svi se materijali ujedinjuju oko crnogorskog hotelsko-turisti?kog kompleksa u Sutomoru ? Hotela Inex, ‘Zlatne obale’, koji je paradigmatski primer turisti?kog objekta mišljenog da bude destinacija visokog kvaliteta: od bungalova me?u brojnim planski zasa?enim vrstama biljaka, preko restorana na krovu i bazena sa morskom vodom, pa sve do kuglane, bioskopa i proslava Novih godina na kojima je sviralo po tri benda istovremeno. Naknadno se ovaj hotel, kao i brojni drugi sli?nog kapaciteta i ambicija, razvijao i propadao paralelno sa društveno-politi?kim okolnostima. Nakon preživljenog zemljotresa 1979. godine na neuzdrmanim temeljima, ?Zlatna obala? ?e nakon raspada Jugoslavije sasvim izgubiti na grandioznosti, a unutrašnji rad hotela na poboljšanju sopstvenih mogu?nosti posta?e sve re?i. Tokom 90-ih bazen je zatvoren, a gosti hotela umesto dobrostoje?ih zapadnoevropskih turista postaju isklju?ivo porodice iz jugoisto?ne Evrope.

Izložba ‘Zlatna obala’ pokušava da pozicionira doslovnu i figurativnu arhitekturu privatnog naspram snažnog politi?kog i sociološkog konteksta. Ova dva spajaju se u diptih koji, u zna?enjskom i formalnom smislu, autorku okupira pri kreiranju i mišljenju projekta. Tako se i srž ovog hibridnog istraživa?kog rada nalazi u dihotomiji javno dostupnih sadržaja (agencijske ponude / turisti?ki prospekti / novinski ?lanci / javni pozivi) i privatne arhive, odnosno porodi?nih se?anja (autorkinih, ali i srodnih, preuzetih za potrebe projekta). Dihotomija je vidljiva i unutar samih informativnih materijala, izme?u dva upotrebna jezika: brošurnog, slatkore?ivog, i preciznog, birokratskog, taksativnog. Ovakva semioti?ka previranja u promatranju i reprezentaciji jedne gra?evine dodatno potcrtavaju njen put od uzdizanja na divljoj plaži do privatizacije koja ni nakon 7 godina nije iznedrila najavljivani ‘najluksuzniji rizort Mediterana’.”

Maša Seni?i? je scenaristica, pjesnikinja i novinarka. Diplomirala je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu te na istom fakultetu trenutno poha?a doktorski studij iz podru?ja teorije filma i medija. Sura?ivala je na razli?itim doma?im i me?unarodnim projektima, prije svega u polju filma kao autorica i suradnica, a zatim u kazalištu i na radiju.

Piše prozu i poeziju koja je objavljivana u doma?im i regionalnim ?asopisima, zbornicima i online publikacijama.

Bavi se studijima sje?anja i digitalnom humanistikom.

Autorska ?e vodstva izložbom biti organizirana 28., 29., i 30. listopada (srijeda, ?etvrtak i petak) u 18 te u subotu, 31. listopada u 12 sati.
S obzirom na epidemiološku situaciju, broj ?e posjetitelja na vodstvima biti ograni?en pa molimo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje prijave na email adresu sfius@sfius.org.
Radno vrijeme GMK:
utorak – petak
14- 20 h
subota
10- 15 h