Skip to content

Ivan Gundi? / MEMOGRAM / diplomska izložba | ADU Galerija f8

U petak, 22. sije?nja 2021., u ADU Galeriji f8 na Trgu Republike Hrvatske 8 u Zagrebu, otvara se diplomska izložba “Memogram” Ivana Gundi?a, studenta na Katedri za fotografiju zagreba?ke Akademije dramske umjetnosti.

Ivan Gundi?, u izjavi o radu, opisuje koncept i proces umjetni?kog istraživanja: “Kao polazište rada Memogram upotrebljavam obiteljski arhiv crno-bijelih želatinskih fotografija snimljenih prije mojeg ro?enja. Upotrebljavaju?i interdisciplinarni i multimedijalni pristup prikazujem topljenje slojeva srebra iz obiteljskih fotografija koje potom kemijskim postupkom u laboratoriju pretvaram u metalnu kovanicu. Svojom masom od približno jednog grama ona je istovremeno bezvrijedna i neprocjenjiva jer vrijednost kovanice kao novog referenta na obiteljsku povijest nije monetarna, ve? memorijska. U okviru vlastite obiteljske povijesti promatram poziciju medija fotografije kao mnemoni?kog sredstva koje posreduje u o?uvanju sje?anja, ali istovremeno bilježi smrtnost i prolaznost. Fotografije kao predmeti koji evociraju sje?anje možda mogu trajati dugo, ali zasigurno ne zauvijek, a svesti ih na elementarnu supstancu srebra koja i dalje djeluje kako memorijski objekt zna?i u?initi ih vje?nima.”


Bojan Krištofi?, likovni kriti?ar i autor predgovora kataloga izložbe napisao je:?Osobno bih ga mogao nazvati introspektivnim ili autorefleksivnim istraživanjem uporabom umjetni?ke i znanstvene metodologije u mediju fotografije koje autor proširuje elementima videa, ambijentalne instalacije i ready-made umjetni?kih predmeta. (?) Cilj je bio ekstrahirati srebro iz želatinskih fotografija, koje autor i znanstveni suradnik-kemi?ar upotrebljavaju kako bi proizveli sitnu srebrnu kovanicu ? sadašnje utjelovljenje vrijednosti svih tih fotografija, ovaj put prvenstveno materijalne, a tek potom sentimentalne, odnosno, ljepše je re?i, osje?ajne prirode.? … ?Klju? rada upravo je u tome što je nositeljica obaju priroda pojma vrijednosti, komplementarnih na putovanju od živog svijeta (ljudska bi?a te naši osje?aji i sje?anja) do neživog (srebro kao element, tj. materijalizacija energije koja na okupu drži atome i elementarne ?estice, stoga i nas same), jedna te ista materija, što i autora i recipijente rada nužno vodi do zaklju?ka o relativnosti naših vrijednosti kao takvih. Me?utim, snažnu mu uvjerljivost pruža ?injenica da je istraživanje što ga je do zaklju?ka dovelo autor sproveo ne samo na sebi samom, nego, uvjetno re?eno, i na svojim bližnjima. Time je bezuvjetno objavio da je središnja tema rada de facto neumitni protok vremena i ?ovjekovo gr?evito držanje za bilo kakvu mogu?nost koja mu, vjeruje, može jam?iti konkretan, mjerljiv opstanak makar kakvog djeli?a njegova identiteta, li?nosti, osobne povijesti.? … ?Naravno, nije nevažno istaknuti kako je Gundi?, dokumentiraju?i putem videa i fotografije kemijski proces ?umiranja fotografija? i nestajanja izvornih odraza osobnosti na krhkim komadima papira, došao i do estetski zahvalnih rezultata, koji tako?er pronicljivo relativiziraju vrijednosni sustav utemeljen na strahu od smrti i upu?uju na to da su takve fotografije u raspadanju (odnosno videi i fotografske serije što prikazuju rastakanje) možda istinitiji prikaz prošlosti ? sje?anja, pam?enja ? od prizora koji bi zadržali ono što se fiksirati ne može. Samo sje?anje je uvijek fluidno i stalno spremno da nam na svoj na?in umakne.?

Izložba ostaje otvorena do 27. velja?e, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati.

Mentorice diplomskog rada su doc. art. Jelena Blagovi? i doc. dr. sc. Iva Prosoli Stojkovska, a komentor je umj. asist. Davor Konjikuši?.


Biografija umjetnika:

Ivan Gundi? ro?en je u Koprivnici 1993. godine. Završio je preddiplomski studij na Fakultetu politi?kih znanosti, a trenutno poha?a diplomski studij fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je dviju Rektorovih nagrada. Bavi se temama društva, jezika, memorije, ideologije i identiteta. Poseban interes pokazuje za eksperimentiranje sa samim medijem fotografije, alternativnim poimanjima procesa i tehnika fotografiranja, kao i za kombiniranje fotografije i drugih medija. 2018. godine predstavio se prvom samostalnom izložbom u sklopu festivala Organ Vida. Živi i radi u Zagrebu.

Stru?ni suradnik na umjetni?kom projektu
mag. chem. Kristian Naki?Dizajn vizualnih komunikacija
Roko Jurjevi? i Ivan Klanac – Plac studio

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: ADU Galerija f8