Skip to content

Interface Video Art Festival 2020 | Novi festival inovativnih filmskih formi

Prvo izdanje Interface Video Art Festivala, me?unarodnog festivala koji okuplja umjetnike posve?ene eksperimentiranju u podru?ju videoumjetnosti i stvaranju novih inovativnih filmskih formi, održat ?e se online od 14. do 18. prosinca 2020. godine, a predstavit ?e 45 odabranih kratkometražnih filmova koji ?e se besplatno mo?i pogledati na web platformi www.interface-festival.com.

Interface je usmjeren na razli?itost u pristupu kreiranju kratkih audiovizualnih djela te predstavlja radove koji pomi?u granice uobi?ajenog filmskog izražavanja. Program je temeljen na istraživanju novih medija s fokusom na videoumjetnost i eksperimentalni film te nudi uvid u stvaralaštvo šireg kruga umjetnika bez unaprijed determiniranih kustoskih okvira, s fokusom na mlade autore, a uklju?uje i predavanja koja tematiziraju nove forme suvremenih umjetnosti.

Od ukupno prijavljenih 2500 radova selekcija festivala uklju?uje 45 videoradova iz 22 zemlje. Me?u umjetnicima sa svih kontinenata, pet je doma?ih autora: Andrea Resner, Dalija Dozet, Lucija Polonijo, Dina Karadži? i Vladislav Kneževi?, koji ?e u sklopu programa prikazati svoj nagra?ivani film Colonello Futurista, fantasti?nu pri?u zrakoplovnog ?asnika Giuseppea Rosignolia koju konstruira upotrebom razli?itih filmskih, narativnih i animacijskih stilova.

Uz autore koji se prvi puta predstavljaju našoj javnosti, s radovima ve? predstavljenima na zna?ajnijim manifestacijama na festivalu sudjeluju i afirmirani umjetnici. Me?u njima su Max Hattler s eksperimentalnom animacijom Serial Parallels kojom segmentira vertikalne vizure Hong Konga i pretvara ih u konceptualne paralelne perspektive, Philippos Kappa koji svojim kratkim radom C-19 u slow motionu istražuje trenutak socijalne tjeskobe te Jeroen Van der Stock i njegov potresni videorad The Execution u kojem postepenom grafi?kom deformacijom portretne fotografije uz autenti?ni zvu?ni zapis manifestira intimu trenutka pojedinca koji ?eka pogubljenje.

Festivalski program uklju?uje i online predavanje Slika, mozak i kaos našeg istaknutog filozofa i teoreti?ara medija Žarka Pai?a koji propituje teme od ?digitalnoga privida? do ?mo?i tehnosfere? i postavlja nove teze u domeni suvremene umjetnosti i kulture te utjecaja tehnologije na svijest pojedinca.

Interface je nastavak programa novih medija koji se, u organizaciji Galerije Greta i Stvarala?ke mreže Zebra, razvijao deset godina u kontinuitetu. Program je prvotno osmišljen kao dio Hartera Music Festivala, s ciljem da mladim autorima pruži priliku za predstavljanje  njihovih radova, a 2014. godine postaje samostalna manifestacija posve?ena novim medijima i videoumjetnosti. Ove godine pomi?e granice dosadašnjeg djelovanja i prerasta u online festival, ujedno tako odgovaraju?i i na izazove novonastale situacije uzrokovane pandemijom Covid ? 19.

U selekciji i organizaciji programa, uz uži tim koji ?ine David Luši?i?, Mihael Giba i Hana Agi?, sudjelovali su umjetnici i kustosi koji su u sklopu ovog programa ve? ostvarili neke od svojih prvih javnih prezentacija: Tin Doži?, Nina Kamenjarin, Toni Mija?, Maja Pavlini? i Maja Flajsig, uz asistenciju profesora Vlade Zrni?a s Umjetni?ke akademije u Splitu. O nagradama ?e odlu?ivati žiri koji ?ine Marko Tadi?, Ana Hušman i Dalibor Bari?.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom