Skip to content

Impresivna prostorna instalacija u Umjetni?kom paviljonu s potpisom Maše Bariši? i Jelene Malenice | “Izvan okvira”

Novi kulturno-umjetni?ki projekt bavi se umjetnoš?u u javnom prostoru, koriste?i zgrade Muzeja za umjetnost i obrt, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Galerije Gradec i Umjetni?kog paviljona. Inspirirani njihovom poviješ?u, gra?om, ali i aktualnom situacijom, umjetnici osmišljavaju instalacije koje postavljaju ?Izvan okvira?.

Prva koju smo vidjeli, ona kod Umjetni?kog paviljona, ostavila je prili?an utisak. Naime, radi se o instalaciji koja se direktno nadovezuje na nemogu?nost posje?ivanja muzeja i galerija u ovom trenutnu – što zbog mjera uvedenih radi zaštite i spre?avanja širenja, što zbog potresa.

Muzeji i galerije vaz?an su dio kulturne ponude, a time i nezaobilazan dio kulturnog turizma. Zbog potresa su neke od gra?evina u funkcijama muzeja ii umjetnic?kih galerija doz?ivjele privremeno zatvaranje, sudbinu koja utjec?e ne samo na kulturni turizam vec? i na kvalitetu z?ivota lokalnog stanovnis?tva. Izgubivs?i moguc?nost rada te Gra?evine ostaju bez svoje funkcije, stoje kao podsjetnik na ranjen grad. Postaju impozantni duhovi u gradu u kojem z?ivimo, podsjetnik na potres . Ranjene c?ekaju oz?ivljavanje.
Instalacija “Temporarily closed” je intervencija i pomisao da dok Umjetnic?ki Paviljon ne moz?e pozivati gra?ane na obilazak izloz?be moz?e sama postati umjetnic?ko djelo i pozvati gra?ane da gledaju izvana. Oz?ivljavanje zgrade koja trenutno nije “Z?ivuc?a”. Intervencija u prostoru je minimalna koristec?i samo reflektore kao izvor svijetla i kao takva ne mijenja ni jedan vizualni aspekt gra?evine vec? samo njenu trenutnu svrhu. Svjetlost izbija kroz prozore zgrade i pulsira u ritmu pulsa kojeg imaju samo z?ivuc?a bic?a i postaje poetic?na ideja da zgrada ima svoj identitet i dus?u koja je trenutno “Temporarily closed”, ali z?iva je i c?eka svoje oz?ivljavanje.

Na ulazu u Umjetni?ki paviljon umjetnica je postavila i rastu?i bršljan, realiziran u suradnji s dizajnericom nakita Jelenom Malenica, naziva “Novi krajolik”. Radi se o metalnoj skulpturi koja raste kroz mjesec i polako prekriva stepenice Umjetni?kog paviljona. Radi se o podsjetniku na elementarnu nepogodu koji se pretvara u vrt, obrastao biljem; metalnim bršljanom koji živi, raste i ispunjava stepenice, kao i umjetnost – u nemogu?im uvjetima.