Skip to content

“I to je pitanje kulture?” | Novi projekt | Booksa & Kulturpunkt

Projekt koji provode Udruga za promicanje kultura Kulturtreger kao nositelj (portal Booksa.hr) i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (portal Kulturpunkt.hr) kao partner, usmjeren je na ja?anje novinarskog izvještavanja o pristupu i sudjelovanju u kulturi razli?itih ranjivih skupina s ciljem senzibilizacije javnosti o izazovima s kojima se one suo?avaju, ali i afirmacije njihovih kulturnih potreba i pove?anja njihove socijalne uklju?enosti.

Projekt se otvara pozivom na radionicu na temu položaja mladih, koja ?e se održati 23. i 24. rujna 2020. u klubu MaMa (Preradovi?eva 18, Zagreb).Projekt ?I to je pitanje kulture?? usmjeren je na ja?anje sustavnog izvještavanja o pristupu i sudjelovanju u kulturi razli?itih ranjivih skupina s ciljem senzibilizacije javnosti o izazovima s kojima se one suo?avaju, ali i afirmacije njihovih kulturnih potreba i pove?anja njihove socijalne uklju?enosti. Projekt pritom fokus stavlja na mlade, slijepe i slabovidne, migrante, siromašne i Rome kao skupine kod kojih se participacija u kulturi prelama na specifi?ne na?ine. Projektom konkretno želimo pove?ati kapacitete medijskih radnika za prepoznavanje važnosti pristupa i sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina, kao i izazova s kojima se one suo?avaju te pove?ati vidljivost ranjivih skupina u društvu kroz iscrpnu produkciju istraživa?kog i analiti?kog medijskog sadržaja.

Medijski radnici bit ?e osposobljavani tijekom sedam dvodnevnih radionica ? pet tematskih, posve?enih svakoj od skupina, te dviju posve?enih metodama istraživa?kog novinarstva. Radionice ?e se provoditi u suradnji s klju?nim organizacijama koje djeluju u podru?ju zaštite i zagovaranja prava ranjivih skupina na koje se projekt fokusira. Tako educirani medijski radnici do kraja provedbe projekta ?e proizvesti 144 istraživa?ka i tematska teksta, kao i 30 podcasta na teme povezane sa sadržajem radionica. Sav sadržaj bit ?e objavljen na portalima Booksa.hr i Kulturpunkt.hr.

Prva faza projekta zapo?inje ve? u rujnu. Booksa.hr i Kulturpunkt.hr raspisuju poziv za sudjelovanje u dvodnevnoj novinarskoj radionici na temu mladih, koja ?e se održati u 23. i 24. rujna u prostorijama kluba MaMa (Preradovi?eva 18, Zagreb). Radionica je namijenjena medijskim radnicama i radnicima, kao i studenticama i studentima novinarstva, koji ?e se u njezinu sklopu educirati o mladima kao ugroženoj društvenoj skupini i osposobljavati za istraživa?ko i analiti?ko pisanje o problemima s kojima se mladi u Hrvatskoj suo?avaju.Voditelji_ce radionice su Sven Janovski i Ivona Eterovi? iz Mreže mladih Hrvatske, a teme ?e obuhva?ati medijske i šire društvene stereotipe o mladima, egzistencijalne probleme mladih, njihovu politi?ku participaciju, obrazovanje, pristup kulturi, mentalno zdravlje te pregled specifi?nih podskupina mladih, njihovih karakteristika, problema i potreba. Radionica traje dva dana po 6 sati, uz predvi?enu pauzu za ru?ak koji ?e osigurati organizatori. Od polaznika_ca se u sklopu procesa edukacije o?ekuje i sudjelovanje u radionici istraživa?kog novinarstva koja ?e se održati u studenom te proizvodnja sadržaja koji ?e biti objavljen na jednom od portal

Prijava treba sadržavati ime i prezime, kratki životopis, kontakt podatke (e-mail, broj mobitela) te primjere novinarskog rada (linkovi ili Word dokumenti). Prijave šaljite na adresu booksa@booksa.hr s naslovom “Prijava za radionicu” najkasnije do 20. rujna.

Projekt ?I to je pitanje kulture?? provode Udruga za promicanje kultura Kulturtreger kao nositelj i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva kao partner, u razdoblju od 19. kolovoza 2020. godine do 19. srpnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.342.674,05 HRK, a u punom iznosu ga financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali 2014 ? 2020.

Prijave za sudjelovanje su obavezne i zato se javite na 01/ 4616 124 ili na booksa[at]booksa.hr. Voditeljica projekta je Dušica Parezanovi?, a kontakt osoba je Lujo Parežanin.

#prostorslobode