Skip to content

“Drama u tri ?ina” | serija radionica posve?enih granama produkcije kazališnih i izvedbenih umjetnosti

“Drama u tri ?ina” je serija od tri radionice koje su posve?ene granama produkcije kazališnih i izvedbenih umjetnosti poput dramaturgije, scenografije, razvoja vizualnog identiteta, PR produkcije, kazališne kritike i sl. pod vodstvom stru?njaka tj etabliranih prakti?ara, a namijenjene široj publici, s fokusom na srednjoškolce, studente i prakti?are u sferi izvedbenih umjetnosti s ciljem educiranja i ‘otvaranja’ procesa produkcije polaznicima.

Ovogodišnja serija sastavljena je od tri radionice u trajanju od jednog dana i besplatne su za sve polaznike! Radionice se održavaju u subotu 31.10.2020. u foajeu i atriju Teatra &TD, a vode ih dramaturginja i dramska spisateljica Jelena Kova?i?, PR stru?njak Dalibor Jakus i teatrolog i kazališni kriti?ar Igor Tretinjak.

Broj polaznika je ograni?en, a rok za prijave je 21.10.2020. putem e-maila na masinaigre@gmail.com.

Nakon prijave polaznici ?e putem maila dobiti detaljne upute vezano za sudjelovanje, vrijeme održavanja radionica i informacije o epidemiološkim mjerama uslijed pandemije.

Više o radionicama i voditeljima  u nastavku:

DRAMATURGIJA Voditeljica: Jelena Kova?i?

Što sve uklju?uje dramaturški proces? Kako se dramaturgija gleda i misli? Kako se o njoj razgovara? Kako u predstavi prepoznati dramaturšku odluku i njene posljedice? Na koji se na?in dramaturgijom odgovara na izabrani sadržaj? ? samo su neka od pitanja na koja ?emo pokušati odgovoriti gledaju?i i analiziraju?i dramaturgiju predstave Dobro je ništa Teatra &TD. Polaznici radionice prolaze put od analize do prakti?nih individualnih i grupnih dramaturških zadataka, kroz koje se postoje?i tekstualni  i izvedbeni materijal pretvara u neki novi mogu?i tekst izvedbe, detektiraju?i dramaturški postupak kao sredstvo interpretacije.

Biografija

Jelena Kova?i? dramaturginja i dramska spisateljica ro?ena je 1979. u Zagrebu. Diplomirala je polonistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu, te dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Stipendistica je semestralnog boravaka na Universytet ?l?ski u Katowicama (Poljska, 2002) u sklopu CEEPUS programa, te stipendistica KulturKontakt Austrije-Writers in Residence,Vienna (2010). Od svibnja 2016. do svibnja 2018. ravnateljica je Hrvatske drame HNK Ivana pl Zajca u Rijeci.

PR U KAZALIŠTU Voditelj: Dalibor Jakus

Argumentacije i stavovi, zanimljive i neobi?ne teme, interes publike te relevantnosti u odnosu na društvena pitanja i utjecaj medija neizostavni su elementi u osmišljavanju strateške komunikacije, a ujedno i ishodišna to?ka radionice ?PR u kazalištu?. Cilj kazališne strateške komunikacije je ispitati obilježja, segmentiranost i preferencije publike, recepciju programskog sadržaja i kazališne izvedbe, imidž i estetiku kazališta, ali i pozicionirati odnose s javnoš?u unutar kazališnog menadžmenta koji po modelu dvostrane komunikacije dovode do društvene i tržišne u?inkovitosti kazališne organizacije: stvaranje i proizvodnja kulturnih dobara, odnosno realizacija i recepcija u kulturnoj javnosti. Planiranje i stvaranje predstave posve je nepredvidljivo i rizi?no, stoga je komunikaciju u kulturi potrebno shvatiti kao integrirani istraživa?ki proces kako sa sudionicima, tako i s radnim materijalima. Budu?i da je kazalište medij koji uvelike ovisi o društvenim, estetskim, psihološkim i osobnim ?imbenicima polaznici radionice prakti?ki ?e se upoznati s metodologijom izrade komunikacijskih strategija i upotrebom suvremenih alata za u?inkovito komuniciranje s ciljanim javnostima.

Biografija

Dalibor Jakus je stru?njak za odnose s javnoš?u specijaliziran za stratešku komunikaciju, odnose s medijima i storytelling. Ima više od 15 godina iskustva u komunikacijama i marketingu uklju?uju?i odnose s javnoš?u za tvrtke Apple i Logitech. Voditelj je odnosa s javnoš?u Svjetskog festivala animiranog filma Animafest Zagreb, Dana hrvatskog filma, Festivala prvih, kazališnih i umjetni?kih organizacija na nezavisnoj sceni, te sura?uje s brojnim umjetnicima i institucijama u kulturi. Urednik je bloga, autor brojnih stru?nih i novinskih ?lanaka iz podru?ja odnosa s javnoš?u, kulture, novih medija i znanosti, te predava? iz podru?ja komunikacija i medija.

KRITIKA Voditelj: Igor Tretinjak

Kritika povezuje estetiku i ukus, a isti?e osje?ajne percepcije, stimulira neo?ekivana unutarnja zbivanja te razvija mogu?nost spoznaje o procesu uo?avanja i umjetni?kog vrednovanja. Iako utje?e na kolektiv, kritika je osobne naravi. Budu?i da je strukturirana po pravilima retorike, argumentacije, referenca, poznavanje kazališnih procesa i autorskog opusa, kritika, odnosno kriti?ar, postavlja okvire za zdravu heterogenu društvenu, kulturnu i medijsku identifikaciju i polemiku. Kritika ne podilazi mitovima i anegdotama, praksama ustaljenih paradigmi i nije obojena subverzivno ni podriva?ki. Ona odmjerava i analizira. Stoga se na radionici kritike polaznicima artikuliraju suvremeni pristupi i pogledi na kritiku, od impresionisti?kih do analiti?kih i onih s raznim klju?evima ?itanja: u tekstu, afirmaciji pod svaku cijenu, pogledima prema natrag i/ili naprijed, vlastitim kazališnim idejama, do kritika koje kazališnu interpretaciju vide stepenicom u gra?enju vlastitih umjetni?kih svjetova. Budu?i da je kritika poput kazališta kreativna igra, polaznici ?e promatrati i odnose me?u kazališnim ?inovima, pretakati klju?ne to?ke predstave u klju?ne to?ke kritike, baviti se odnosom predloška i izvedbe te kazališni vokabular interaktivno pretvarati u novo i originalno djelo.

Biografija

Igor Tretinjak ro?en je 1977. godine u Zagrebu. Godine 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je kroatistiku i informatologiju, a 2010. godine teatrologiju. Iste godine na istom fakultetu upisao je doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, na kojemu trenutno ?eka obranu doktorske disertacije. Od 2014. godine zaposlen je na Akademiji za umjetnost I kulturu u Osijeku kao predava? na programu za lutkarstvo Odsjeka za kazališnu umjetnost. Kazališne kritike i stru?ne tekstove objavljuje od 2008. godine u više kulturnih i stru?nih novina, publikacija, ?asopisa i internet portala, izme?u ostalih u Vijencu s kojim sura?uje od 2010., ?asopisima Kazalište, Hrvatsko glumište, Hrvatski filmski ljetopis, Književnost i dijete i Niti te, portalima tportal.hr, sigledal.org, kazaliste.hr i drugim. Pokreta? je i glavni urednik portala o kazalištu kritikaz.com (2015.-) te glavni urednik online ?asopisa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku Artos (2017.-).

Organizacija i produkcija: Teatar Mašina igre

Pokrovitelj: Ministarstvo kulture i medija 

Voditelj projekta: Paola Slavica

Godina: 2020.

#prostorslobode