Skip to content

Digitalna umjetnost u Hrvatskoj 1968. – 1984. | Promocija knjige i web stranice

Darko Fritz: “Digitalna umjetnost u Hrvatskoj 1968. – 1984.”

O projektu će govoriti:
Matko Meštrović, povjesničar umjetnosti i teoretičar
Marko Golub, likovni kritičar
Darko Fritz, autor projekta

Markita Franulić, ravnateljica TMNTProgram „Digitalna umjetnost u Hrvatskoj 1968. – 1984.“ zamišljen je kao izložba s pratećim katalogom, no zbog epidemioloških razloga i lockdowna u vrijeme njezina predviđenog održavanja u 2020., format izložbe promijenjen je u knjigu i mrežnu stranicu.Uz opsežan uvodni tekst autora projekta Darka Fritza, zasebnim cjelinama predstavljeni su sljedeći autori: Vladimir Bonačić, bcd-CyberneticArt team (Vladimir Bonačić, Miro Cimerman, Dunja Donassy), Nikola Šerman, Miljenko Horvat, Tomislav Mikulić, Vilko Žiljak, Vlatko Čerić, Andrija Mutnjaković i Nikola Tanhofer.
Imajući u vidu profil muzeja koji producira program, Darko Fritz prilagođava svoj pristup temi, obrađujući, osim umjetničkog, tehnički aspekt radova i tehnološki kontekst njihova nastanka te društvene i ekonomske okolnosti informatizacije u Hrvatskoj 1960-ih i 1970-ih godina.Predstavljamo izdanje knjige na hrvatskom, a ostaje želja da izložbu, kao i englesko izdanje knjige, ostvarimo već sljedeće godine.Razlozi za obradu teme o ranoj digitalnoj umjetnosti u Hrvatskoj u Tehničkom muzeju Nikola Tesla brojni su. Jedno je od programskih usmjerenja Muzeja “interdisciplinarnost – znanost i umjetnost”, što je jedna od bitnih značajki digitalne umjetnosti predstavljene u ovom projektu. Naime, rana digitalna umjetnost nastaje u znanstvenim institucijama i na sveučilištima, a mnogi njezini protagonisti bili su znanstvenici ili inženjeri koji su imali pristup tada ekskluzivnoj tehnologiji te su, motivirani njezinim mogućnostima, iz znatiželje ili potaknuti znanstvenim konceptima i umjetničkim impulsima, počeli stvarati umjetnička djela.

Vremenski okvir rane digitalne umjetnosti u Hrvatskoj u ovom je projektu omeđen amblematskim godinama: revolucionarnom 1968., kada je održana i prva izložba digitalne umjetnosti, i orvelijanskom 1984.Kulturna klima u Zagrebu koja se, među ostalim, manifestirala u nizu međunarodnih izložaba i pokretu Novih tendencija (NT), od 1961. do 1978., potaknula je “iniciranje, prvu produkciju, prezentaciju, izlaganje, kritiku i teoriju domaće digitalne umjetnosti, kao i njezinu prisutnost u svjetskim mrežama digitalne umjetnosti i drugdje od 1968.” (Darko Fritz). Nadalje, važno je istaknuti i ideje Matka Meštrovića o sintezi znanosti i umjetnosti u okviru “scijentifikacije humanističkih disciplina i umjetnosti kao dijela dugoročnog (utopijskog) procesa sveopće scijentifikacije svih ljudskih djelovanja (…) započevši aproprijacijom znanstvenih metoda kao što su istraživanje i eksperiment”.Posebne zahvale za realizaciju projekta upućujemo Darku Fritzu kao autoru kustoske koncepcije, tekstova i dizajna knjige, zastupljenim autorima i(li) članovi njihovih obitelji i nasljednicima. Ističemo važnost uloge Muzeja suvremene umjetnosti, koji nam je ustupio radove i dokumentaciju vezanu uz temu projekta te im i ovom prilikom zahvaljujemo.Knjigu je oblikovao Darko Fritz, ilustrirana je s 476 ilustracija, u tvrdom uvezu 30 x 24 cm, 224 stranice u boji. Knjigu je dostupna na blagajni TMNT. Redovna cijena knjige je 200 kn, a na promociji projekta biti će 150 kn.Mrežnu stranicu projekta realizirao je Damir Prizmić.

Mrežna stranica http://digitalna-umjetnost-u-hrvatskoj.eu predstavlja skraćene verzije tekstova i uži odabir reprodukcija izložaka i ilustracija iz knjige u uredničkom i kustoskom odabiru Darka Fritza. Uz foto reprodukcije umjetničkih radova, mrežna stranica predstavlja i video dokumentaciju izložba rane digitalne umjetnosti u Hrvatskoj i odabir digitalnih animacija Tomislava Mikulića.


Digital Art in Croatia 1968-1984

Promotion of the Technical Museum Nikola Tesla project: book and website
Saturday, March 27, 2021, at 12 p.m.
Technical Museum Nikola Tesla, Savska cesta 18 (courtyard), Zagreb

Project author: Darko FritzPresenters:
Matko Meštrović, art historian and theorist
Marko Golub, art critic
Darko Fritz, author of the project
Markita Franulić, director of TMNT

The program “Digital Art in Croatia 1968-1984” was conceived as an exhibition with an accompanying catalogue, but due to epidemiological reasons and lockdown at the time of its planned holding in 2020, the format of the exhibition was changed to a book and website.In addition to the extensive introductory text by Darko Fritz, the following authors are presented: Vladimir Bonačić, bcd-CyberneticArt team (Vladimir Bonačić, Miro Cimerman, Dunja Donassy), Nikola Šerman, Miljenko Horvat, Tomislav Mikulić, Vilko Žiljak, Vlatko Čerić, Andrija Mutnjaković and Nikola Tanhofer.

Having in mind the profile of the museum that produces the program, Darko Fritz adapts his approach to the topic, dealing, in addition to art, the technical aspect of works and the technological context of their creation and social and economic circumstances of informatization in Croatia in the 1960s and 1970s.We are presenting the Croatian edition of the book, and the desire remains that the exhibition, as well as the English edition of the book, will be realized next year.The reasons for dealing with the topic of early digital art in Croatia at the Technical Museum Nikola Tesla are numerous. One of the program directions of the Museum is “interdisciplinarity – science and art”, which is one of the essential features of digital art presented in this project. Namely, early digital art originated in scientific institutions and universities, and many of its protagonists were scientists or engineers who had access to technology that was exclusive at the time and, motivated by its capabilities, out of curiosity or encouraged by scientific concepts and artistic impulses, began to create works of art.

The time frame of early digital art in Croatia in this project is limited by emblematic years: the revolutionary 1968, when the first exhibition of digital art was held, and the Orwellian 1984.The cultural climate in Zagreb, which, among other things, manifested itself in several international exhibitions and the New Tendencies (NT) movement from 1961 to 1978, encouraged “the initiation, first production, presentation, exhibition, critique and theory of domestic digital art, as and its presence in global digital art networks and elsewhere since 1968. ” (Darko Fritz). Furthermore, it is important to point out Matko Meštrović’s ideas on the synthesis of science and art within the “scientification of humanities and art as part of a long-term (utopian) process of universal scientification of all human actions (…) beginning with the appropriation of scientific methods such as research and experiment”.The website of the project was realized by Damir Prizmić.

The website http://digitalna-umjetnost-u-hrvatskoj.eu presents abbreviated versions of texts and a shortlist of reproductions of exhibits and illustrations from the book in the editorial and curatorial selection of Darko Fritz. In addition to photo reproductions of works of art, the website also presents video documentation of exhibitions of early digital art in Croatia and a selection of digital animations by Tomislav Mikulić.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: Digitalna umjetnost u Hrvatskoj 1968. – 1984. – promocija knjige i web stranice