Skip to content

?etvrti regionalni natje?aj za kratku pri?u | Biber

Do 1.12.2020. otvoren je ?etvrti po redu natje?aj za kratku pri?u Biber. Radove mogu slati autorice i autori koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku; afirmirani, kao i oni koji nisu do sada objavljivali.

Tema je proširena, kao i prethodni put. Pored pri?a koje tematiziraju pomirenje u kontekstu naslje?a ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, u obzir dolaze i pri?e koje mogu doprinijeti boljem razumijevanju me?u ljudima, smanjenju mržnje i razgradnji predrasuda, antiratne pri?e, pri?e koje se bave suo?avanjem s prošloš?u, razgradnjom slika o neprijateljima, suosje?anjem sa drugima, hrabre pri?e koje se usu?uju hodati u “neprijateljskim” cipelama, pri?e koje pomjeraju granice i otvaraju nam puteve da gradimo izvjesniju, sigurniju i slobodniju budu?nost za sve.

Autori/ce tri najbolje pri?e bit ?e nagra?eni nov?anim nagradama.

Najmanje dvadeset izabranih radova bit ?e objavljeno u višejezi?nom zborniku. Žiri ?ine Tatjana Groma?a, Anton Berishaj i Selvedin Avdi?.

Natje?aj organizira Biber tim uz podršku Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.

Više informacija o uvjetima natje?aja i nagradama možete na?i na Biberovoj stranici: biber.nenasilje.org.