Zašto podupirem krik ugostitelja i poduzetnika? | Osobna terapija

“Što bi uop?e moglo po?i loše u državi u kojoj otvorene birtije imaju apsolutni prioritet nad ljudskim životima i zdravljem?”? post je ovo ovih dan objavljen u bespu?ima društvenih mreža. I sažima nekakvu svojevrsnu argumentaciju protiv onih, koji ovih dana sve više dižu svoj glas u pokušaju da spase svoju egzistenciju. Mjera banalizacije ovog problema, koja se vrlo lako kao etiketa oka?i onima koji se sada ve? dobrano suo?avaju s time kako preživjeti nakon prvog u mjesecu. Sada je to 1. velja?e. Novi trenutak kada se o?ekivao neki prozor, mogu?nost, predah ako ništa drugo – u onome u ?emu se o?igledno ne nazire tako brzi kraj ? pandemiji.

No u njoj, kako to obi?no biva razne sudbine, obaveze mjere se razli?itim aršinima. Pa se tako jednom dijelu naših sugra?ana, u ovom slu?aju ugostitelja (ali nisu oni jedini – tu je i niz povezanih industrija, koji njihovim djelovanjem gube posao, potom potpuno druge industrije, auto prijevoznici, event industrija, audio i video industrija, turisti?ki sektor? mogli bi dugo nastavljati ovaj niz), oduzelo pravo na rad. Posljedi?no i pravo na egzistenciju. Time i pravo na normalan život. U?inio je to neselektivno sustav, država, stožer, kako god ga želite nazvati ne daju?i pritom jaku argumentaciju ?ak i nama laicima, kako to oni jesu žarišta epidemije i gdje su dokazi za takav zaklju?ak i njime temeljena odluka ove vrste. U?injeno je to uz kozmeti?ku pomo?, koja skupno gordo zvu?i ? do sada više od 8 milijardi kuna, ?eka nas nova tranša od 2,5 milijardi kuna pomo?i.

Ali kada se sve to svede na individualnu pomo? osobi kojoj je uskra?eno pravo na rad, dolazimo do brojke od 4000 kuna mjese?no, u ?ije se isplate uvukla neredovitost. 4000 kuna? Dovoljno za život, pla?anje režija, ra?una koje dolaze redovito za razliku od pomo?i države? ?ak i da i nemate neki od kredita, koji su u poslovanju postali normalan vid injekcije poslovnih ciklusa. Ili pak privatni kredit, koji ste redovito pla?ali do trenutka oduzimanja prava na rad. Od svih tih ljudi traži se ponovno ? strpljenje. A svaki drugi put kontrastira se tvrdnjama poput one s po?etka ove Osobne terapije ? kakvo je ovo društvo u kojem se kafana pretpostavlja zdravlju i ljudskom životu. Manipulativan stav, koji se sve više uvla?i u pore društva i medija koje u njemu djeluju.

Jer takav stav nudi jednostavnu formulu, jednostavno objašnjenje, zbog kojeg nam je prihvatljivo da nemali broj naših sugra?ana, vrijednih, radišnih, dakle ne govorimo o ljudima neradni?kih navika i neuspješnih poslovnih odluka (iako kao socijalno društvo trebalo bi težiti pomo?i i tim sugra?anima, barem bi to bila odlika empati?nog ure?enja viših društvenih standarda). Eugeni?ki pristup s krilaticom – zdravlje iznad svega, pa onda ekonomija, kojom se pred ovaj vikend povodio jedan od ministara u Vladi – ima svoju logiku tako?er. Možda i može biti prihvatljiva, bez obzira na zloslutnost eugeni?kog prizvuka.

No za tako nešto potreban je ve?i trud onih koji krizom uzrokovanom pandemijom upravljaju. Ljutit ?e se možda oni, ako ikako budu u prilici pro?itati ove retke koje piše za njih vjerojatno nebitna ribica u oceanu velikih politi?kih umova, vo?a koji znaju. Ali doista je nevjerojatno da sami to ne vide. Da je društvo koje vode sa?injeno i od sjajnih stru?njaka, koji im nude rješenja. I da je ovo vrijeme kada je potreba za ideološkom/strana?kom/partijskom taštinom jednostavno neprihvatljiv društveni luksuz. I da bi upravo ta taština bila zadovoljena pozicijom širokogrudnog “Vo?e” koji razumije tren i shva?a nadstrana?ku potrebu zajedni?kog djelovanja. Pa kumulativni uspjeh pripiše na kraju samom sebi. Gra?anima je to ionako manje bitno, ne bi mu zamjerili. Ako je rješenje i njegovom potporom, vjetrom u le?a prona?eno.

Uvjeren sam da su moji sugra?ani ugostiteljske struke jednako vrijedni kao ja ili pak kao autor citiranih rije?i na po?etku ovog teksta. Kao što sam uvjeren da se pomno vo?enom krizom može uskladiti potreba za o?uvanjem od virusa i nezaustavljanja života u potpunosti. Barem do mjere kada nam uslijed toga egzistencija ne?e biti ugrožena. Primjera za to ima dovoljno na ovoj maloj planeti. Iz nepoznatog razloga u nas se ta iskustva ne primjenjuju.

Stoga taj krik ugostitelja u srijedu ne shva?am kao antipandemijski u smislu negiranja iste, nespremnosti da se ?uvamo, da odgovorno ?uvamo druge. Shva?am ga kao poziv da se te dvije stvarnosti usklade, u što vjerujem da je mogu?e. Jer sve ostalo je linija manjeg otpora puna nepravdi. U kojem se mora ponoviti, jednom dijelu naših sugra?ana zabranili smo pravo na rad, a da pritom nismo našli nikakvu protumjeru koja ?e tu zabranu kompenzirati i omogu?iti tim ljudima da ne propadnu, da se kao i ostali dio društva manje ošte?en pandemijom tako?er dostojanstveno s njom suo?e. Poštuju?i opasnost pandemije i odgovornost za druge, sa željom da ih se ?uva od zaraze ili ne daj Bože, smrti.

Jer u suprotnom, možda ?e sljede?i krik biti još kreativniji, u kojem se pila može okrenuti naopako. Kada ?e ti isti ljudi stati pred otvorene trgovine, kioske, urede i kriknuti: “Omogu?imo svima zabranu i ukidanje prava na rad!”. Tada ne bismo tako olako iz ugode svoje egzistencijalne sigurnosti, lakonski osu?ivali ove ljude da pretpostavljaju svoje rad zdravlju i ljudskom životu. Bio bi to ?in solidarnosti s njima, na koji bi mali broj ljudi u ovom društvu pristao. Ako bi itko i pristao. Kad tako posložite karte, onda slika više nije crno-bijela. Sivi tonovi dolaze do izražaja.

I ponovno, uvjeren sam da imamo snage za te sive tonove kao društvo. Treba ih samo prepoznati i pametno kontekstualizirati. Preuzeti kontrolu i upravljati tom krizom, a ne ovako ostavljati dojam da kriza upravlja nama. Jer ti ljudi gube svoj novac. Zbog odluka onih koji pritom kažu: “dali smo za pomo? toliko i toliko do sada”. Zaboravljaju?i da taj novac nije bio njihov. Nije dan iz njihova vlastita džepa, ve? od tih istih kojima je ukinuto pravo na rad. A ako se taj broj pove?a, tko ?e onda taj novac osigurati, kako bi ga oni u svoje ime velikodušno dijelili?

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

1/2021, puni mjesec | Missfortuneteller

Lilit.
Postoji istoimeni asteroid, ali nije rije? o njemu, ve? o Mjesecu.
Mjesec je satelit. Njegovo je gibanje odre?eno Zemljinim gravitacijskim privla?enjem, a staza kojom se giba ima oblik elipse. Kad je u svom gibanju Mjesec najudaljeniji od Zemlje, ta to?ka se zove Crni Mjesec – Lilit.
Formula za ekstrem, Lilit je ekstreman lik i da, ženski lik.
Femme Fatale.
The Original.
Svi u natalnoj karti imamo simbol koji izgleda kao crni mjesec. Pri?a o Lilit je gusta, zaga?ena i zatrpana interpretacijama, obavijena velom tajni pa zakopana u Tabu. Slojeva je puno pa ?u krenuti od primarnog, odnos Mjesec – Crni Mjesec.
Mjesec, generalno, simbolizira naš emotivni život, a Crni Mjesec je krajnost, ekstremna emocija i to crna, mra?na – naj?eš?e strah, žalost ili sram, to?ka potpunog zamra?enja ili pomra?enja. Mra?an doga?aj. Osobna tragedija. Mu?na uspomena. Trauma.
Lilit je Your own. Personal. Demon.
Mjesec je povezan s ciklusima koji imaju pravilan ritam i Flow, npr plima-oseka ili mjese?nica, jer Mjesec je simbol ženskog principa, onih procesa koji se dešavaju no?u i unutra, te ciklusa sazrijevanja i pro?iš?enja.
Sve to u slu?aju Lilit ima ekstreman karakter; mra?na strana, mrkli mrak, duboko unutra. prezrelost – truljenje, agresivno pro?iš?enje i autodestruktivni ciklus napadaja, blokada i protunapada na sebe.
Lilt simbolizira nagli prekid Flowa gdje postoji emocija, zatim strah ili sram oko imanja / ispoljavanja emocije ili potrebe, odn negiranje / potiskivanje tj blokada koja stvara poreme?aj toka i pritisak pa osje?aj ili potreba postaje neizdrživa želja, ispolji se naglo i utaži pretjerano. Slijede prijezir i ga?enje pa opet blokada; negiranje, odricanje i samokažnjavanje.
Lilit je Problem. Problem regulacije toka koji prerasta u samonametnutu Borbu za opstanak i završava eksplozijom ili implozijom, ali neslavno, dapa?e – gadno. Lilit je visokorizi?na i drska – Provokatorica, a zna biti i nasilna, beš?utna i krvožedna – Zlostavlja?ica. Napeta je i laka na obara?u, i ima svoje razloge, itekako, ali za sad: Lilit je Trigger bez warninga, naša nagazna Mina zakopana u našoj natalnoj karti odn psihi. Opasno mjesto, ono na kojem se ?esto dešavaju prometne nesre?e pa ima oznaku:
Crna to?ka.
Lilit je divlja, gadna i strašna. Možda jer je daleko u pm. Najudaljenija. I teška u pm. Teško je pojmiti pošto je krajnja, crna to?ka vrlo osebujnog, bogatog svijeta s milijardu boja. Teško ju je prihvatiti kao svoju pošto uzrokuje ekstremne akcije, ali i ekstremne reakcije odn Bol i Patnju pa ju radije izbjegavamo, dapa?e, bježimo od nje. Lilit je Lekcija: Ono što te ne ubije ?e te idu?i put ubiti duplo. I teško je, u trenucima zatišja, uop?e razaznati u ?emu je Problem.
Prepoznajemo je u drugima, zato – odmah. Odnos Mjesec – Crni Mjesec odvija u Ku?i ogledala pa je prepoznavanje refleksno jer je naj?eš?e projekcija odn refleksija, refleksija refleksije i to vrlo, vrlo intenzivna. Udes. To su oni susreti / odnosi koji imaju gr?evit, hitan, sudbonosan i pomalo zastrašuju? vibe, ?esto uklet ili proklet vibe. Instant neodoljiva privla?nost ili Instant neizdrživo ga?enje. Oboje, ustvari. Naizmjence. Unedogled.
Ogledalo je ?esta metafora za Mjesec jer prepoznavanje, razumijevanje i regulacija emocija se u?e i razvijaju uz druge, kroz neverending promatranje i samopromatranja. Mjesec je arhetipska Majka, primarni skrbnik – Ogledalo, a Lilit je u tom slu?aju ili pukotina na ogledalu ili ogledalo preko puta, kako god ali Odraz je konfuzan, razlomljen, razrezan ili repetitivna, beskona?na paslika koja se sužava u to?ku. Uz sve blokade i emotivni naboj negativnog, mra?nog predznaka kroz kojeg se ?ovjek mora probiti, najve?i strah, najdublji sram i neizrecivu bol – Teška je.
Lilit je Ono što tajimo, Ono ?ega se sramimo, Ono ?ega se bojimo.
Najviše na svijetu.
I isto ono što branimo svim raspoloživim sredstvima.
Znate gdje je vaša.
Stavite znak upozorenja. Sebi. O sebi. Za sebe. I op?e dobro. Preventivno, pošto je Lilit jedna od glavnih likova horoskopa za sije?anj i velja?u, i jeste Ona koja je otišla, ali nije Ona koja je nestala, dapa?e, postala je Demon. Koji krade žensku djecu, a muškarce presre?e na križanjima, zavodi i ubija. Taj lik. I jedva ?ekam uroniti u mitologiju, ali prvo astrologija:
Nakon što joj je 14.01. Merkur prerezao put, s Lilit ?e se krajem sije?nja spojiti i Mars, a oni su Natural Born Killers ili ono dvoje s naslovnice Sonic Youth albuma Goo; fotogeni?an, ali par manijaka. Ina?e. U ovom se slu?aju udružuju u znaku Bik pa su prvenstveno plja?kaši tipa Bonnie & Clyde, young lovers, notorious outlaws, bank robbers, and sometimes ruthless criminals. Sometimes je engleski naprosto savršen jezik, ali Mars i Lilith nisu savršen par Uostalom, Bonnie i Clyde su izrešetani u policijskoj zasjedi kad su imali 25 godina pa oprezno s romantikom jer ovo je više Glad, a malo i Kleptomanija.
Ako govorimo o Lilit-vijestima koje je donio Merkur 14.01., tu Mars donosi zaoštravanje i direktnu akciju, s tim da asertivnost i ekstremne emotivne amplitude zvu?e više opasno, nego konstruktivno, ali daju se upogoniti, yes.
I to je bilo prvo, od ukupno tri Merkurova presijecanja.
Drugo je sredinom velja?e. Merkur Rx je ponovo u okomici na Lilit, a i Venera i Jupiter – što djeluje kao Špica ili ogroman Skandal ili Prosvjetljenje – velika Promjena u sferi kulture, visokog obrazovanja i prava, jer Jupiter je uklju?en, a i Venera, zna?i i u sferi umjetnosti. Širenje podru?ja borbe. I podru?ja srama. I susramlja. Razotkrivanje i dugovi koji dolaze na naplatu. Hm. O?ekujte i stare prijatelje, kolege, ljubavnike ili dužnike tijekom Merkurovog retrograda. Osim toga, mogu?e su tenzije ili neka vrsta pregovora na staru temu, izme?u žena, ženskih udruga, oko ženskih pitanja, žene ženama, preko mikrofona, koji štekaju, ili društvenih mreža, uz tipfelere. U najboljoj varijanti, nastavno na sije?anj, sredina velja?e donosi grupiranje i konsolidiranje, na osnovu inicijative i fokusirane direktne akcije izvedene ovih dana.
Tre?i put Merkur sije?e Lilit krajem velja?e i nadajmo se donosi neko Razrješenje, a nakon toga, bura se stišava. Lilit ?e prolje?e provesti i harmoniji, a znakom Bik prolazi do ljeta.
Narednih je pet tjedana i nabrijana i zahtjevna, a konfliktna je i ina?e. U svakom slu?aju – Aktivna je, a s obzirom na Problem i Vijesti koje su kakve jesu, dok traju ve?i, širi, dalji i sporiji procesi Destrukcije i Akceleracija – naredni je period jako osjetljiv. Za Kolektiv. Po pitanju opresije, supresije, depresije, slobode, govora, slušanja, ?injenja i jednakosti, jedinstva.
Iz perspektive Marsa situacija je druga?ija.
Mars je simbol naše unutarnje snage. Hrabrost. Spremnost..
28.01. se spaja s Lilit u znaku Bik i on njoj donosi Pogon, da, ali ona njemu naj?eš?e Problem. Izaziva, iritira, provocira i poti?e ekstremne reakcije maskulinog predznaka pa Mars tu ima potencijal postati Drkadžija ili još gore Nasilnik ili najgore? Lilit je Zavodnica, a Mars nije njezin the frajer, to je Pluton, o njima kasnije. Mars je njezin Plijen za, a tekst na coveru albuma Goo je njezin. On šuti i vozi pa pazite na svoga, da ga Lilit ne zavede, ne naloži i ne potroši. Lilit je, izme?u ostalog, Ždera?ica, Guta?ica, Otrovnica, ubojit i toksi?an lik. Ženski lik, yes, simbol kojeg svi imamo u natalnoj karti. Pod klju?em.
Osim toga, Mars je Mašina, Motor, Vozilo, a u znaku Bik, to je teškaš, limuzina ili luksuzni terenac, skupocjeno, raskošno, rastrošno krme s milijardu kubika i kožnim sjedalima, ili tenk. Što god vozite, ne zaboravite na Lilit jer ona ne nestaje. ?ekirajte Mrtvi kut – tamo je, signal s Crnom to?kom, to je ona.
Merkur ?e se u velja?i tijekom retrograda opet presje?i s Marsom pa su mogu?i i kvarovi, op?enito – zastoji. Bik je znak materijalnih resursa i akvizicija. Popravci vozila, stana, ku?e i vrta, vjerojatno ?e se oduljiti, ako ne i propasti u Crnu to?ku.
Mars i Lilit su bili spojeni i ljetos, samo u znaku Ovan. Tad je Mars bio ja?i, ali je onda krenuo u rikverc. Kažem jer njihovo sije?anjsko spajanje je možda nastavak, a u tom slu?aju je Merkurov retrograd kao stvoren za Popravni. Kleptomaniju sam spomenula. Impulzivnost i neumjerenost su izgledni kad je Mars u znaku Bik, a s Lilit u kombinaciji i kompulzivno hoardanje, grizodušje, samokažnjavanje, izgladnjivanje i taj ciklus pa – smirite strasti i usporite. Sa žderanjem. Samih sebe. Hrane. Drugih. S trošenjem i trpanjem. U se, na se i podase. Usporite sami je Merkur Rx je period zastoja i usporavanja, a u znaku Vodenjak – regrupiranja, rekonceptualizacije, promišljanja starih tema / problema na nov na?in. Re-kombiniranje, re-connecting. With old friends ili the Dots i opet – ne zaboravite spojiti i Crnu to?kicu.
Jer Lilit je ina?e The Blind Spot.
Od nekidan, 21.01., i Sunce je u znaku Vodenjak, uz planete Merkur, Jupitera i Saturna, i Sunce ?e narednih tjedana dodatno naglašavati simboliku Vodenjaka koji je, izme?u ostalog, znak Kooperacije, Grupe, Prijatelja, Kolega, Inovacije i Revolucije.
A sad, DRAMA
28.01. u 20h je prvi uštap ove godine, Zlatnik
Mjesec je pun u znaku Lav, preko puta Sunca i ostalih u znaku Vodenjak.
Uštap donosi kulminaciju procesa koji je po?eo u augustu, 18.08., kad je u znaku Lav bio mla?ak pa ?ekirajte dnevnike, ustvari srce. To je metafora, ali ustvari da, pazite na srce, organ, previše je svega i svi smo pod stresom, ali bila je to metafora. Lav je Sun?ev znak, Mjesec naš emotivni život. Emocija je tu zlatna, plemenita, velikodušna i topla, warm-hearted. Ili samodopadnost, u svojim dobrim i lošim stranama iako da, Mjesec je Ogledalce, ogledalce, a tko je najljepši? Lav.
Generalno, tema je: mentalno i fizi?ko Zadovoljstvo i znam kakva su vremena, ali tema je Životna jebena radost, užitak, zabava, kreacija, prokreacija, rekreacija, romantika, seksi?, igra, razbibriga, djetinji duh ili djeca. Ekspresija sebe, davanje od srca – poklanjanje. Svijetu. Najbolje od sebe. Najljepše. ?isto zlato.
Arhetipovi su Kralj, Autor, Dar, Srce i da, Još bi nam se mogla desiti Ljubav. Desiti, velim, jer i Ljubav je aktualna. Ljetna romansa ili autorski projekt, ne znam, ali uštap donosi realizaciju, kulminaciju, zaklju?ak, finalizaciju ili zatvaranje poglavlja odn Kraj.
Trebam li zaista još jednom podsjetiti da zabodete i poštujete vlastitu cestovnu signalizaciju? Moram, jer okomito na toplo Sunce i zlatni Mjesec, pazi: to?no okomito su Lilit + Mars
i to je ona ljubav koju ?ovjek ne zna da li da je želi. Ili ne želi.
Kradljivica srca i Srcolomac.
Ujedinjeni. Proždrljivi. Nezasitni.
Kad smo kod Ogledalce, ogledalca, Lilith je Maleficent ili Vampirica, a Mars na crnilo dodaje vatru i pod mjese?inom se pretvara u Vukodlaka.
Hm.
Petak tako?er, ali ?etvrtak 28.01. je baš turbulentan.
A. Mars i Lilit se spajaju pod mjese?inom.
B. Lunarni ciklus kulminira, a prije nego stigne to?no preko puta Sunca, Mjesec se su?eljava sa Saturnom i sije?e Marsa što glasi: Bam! Krš. Aaaaah i zvu?i i kao Kamen koji mi je pao sa Srca ili Kamen koji mi je pao na Srce, a nekoliko sati nakon što je pun, Mjesec se su?eljava s Jupiterom i sije?e Urana, što je instant promjena: Yay! i Fiju? Veliko olakšanje. Nagli uzlet.
Tako da, i ako bude Kraj ljubavi, šanse su da ste ubili vampira jer sad ste laki kao perce i slobodni ko pti?ica. I neka ste. Uostalom, nije sve u ljubavi u ovoj situaciji, ima nešto i u lovi.
Uh, itekako:
Mjesec Zlatnik, a okomito Lilit i Mars, kleptomani, sad ve? ozbiljno djeluje kao Plja?ka.
Plus to nije sve jer uz sve, dakle ISTI DAN, u ?etvrtak 28.01.
C. Venera, planet ljepote, ljubavi i love, u znaku Jarac dosta ozbiljna, spaja se s Plutonom i postat ?e mrtva ozbiljna ili ozbiljno zamra?iti, propasti ili udvostru?iti vrijednost. Kako kome padne Zlatnik, ali jedno je sigurno: s Plutonom u igri, igra se na sve ili ništa.
I Pluton je btw, vampir, ali Grof Dracula
Plus ovo sve skupa, ne samo da djeluje kao plja?ka, ve? Plja?ka Centralne Banke ili Louvrea ili Dijamanata?!
.
.
Planetarne konfiguracije ?etvrtka su Svjetske i ukazuju na realizaciju ogromnog transfera bogatstva, uz kriminalan, patološki undertone i potencijal za nasilje.
Ili rasvjetljavanje neke takve pri?e jer u petak:
29.01. Sunce se spaja s Jupiterom.
To je baš onako velika, još ve?a, ogromna Svjetlost i turbo poja?anje simbolike znaka Vodenjak.
Problem je što je Vodenjak znak Grupe i znak Mase i znak Elite i znak Revolucije i znak Tehnologije. Drugi problem je što je ovaj post ve? predug i vjerujem – konfuzan. Tre?i problem je što sad ve? navijam za Lilit i Marsa, iako nisam sigurna da bih trebala, ali OMG! Oni ?e zbrisati! Odletjeti!
A onda
30.01. Merkur službeno kre?e u retrograd.
Rx je mogu?e i Predah kao stvoren za, u znaku Vodenjak – smišljanje alternativnih rješenja, re-grupiranje i re-connectinga. Merkur Rx klasici su: zastoj, otkazani let, kvar motora, zaboravljeni password, krivi pin ili izgubljeni klju?, onaj koji kao da je u zemlju propao. Wh? Pogledala sam i piše da jeste, doslovno je pod zemljom, u Podzemlju.
Lilit je Vladarica Podzemlja, sve se opet vara?a na nju
Vrlo uzbudljivo! Post nije bio mra?an kako sam rekla, ali to je zato što postoji tre?i dio.
Rekosmo, politi?ki crnjak o ženskim maternicama.
A ovo su Mars i Lilit, kleptomani u znaku Bik
& some old friends

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Tekst: Missfortuneteller

Foto: Missfortuneteller

Predstavljen program krizne podrške Fonda 5.5 | Solidarno s Petrinjom i Sisa?ko-moslava?kom županijom

Zaklada SOLIDARNA i Vije?e Fonda 5.5 održali su 12.1.2021. konferenciju za medije na kojoj su izvijestili o stanju donatorske akcije ?SOLIDARNO S PETRINJOM I SMŽ? te predstavili Program krizne podrške nakon potresa ljudima s podru?ja Banije u kriznom zbrinjavanju, održivoj obnovi i oporavku.

Temeljem brze procjene terenskih potreba u konzultacijama s širokom spektrom humanitarnih aktera Zaklada SOLIDARNA i Vije?e Fonda 5.5 izradili su Program krizne podrške nakon potresa: ?SOLIDARNO S PETRINJOM I SMŽ? koji prati dinamiku krize i potrebe u više faza. U prvoj fazi hitnog zbrinjavanja, sanirat ?e se zate?ene štete na terenu koje moraju biti samo privremena rješenja. Slijedi faza stabilizacije pojedinaca, obitelji i zajednica kojoj ?e Fond 5.5 pridonijeti putem programa  dopunske krizne financijske podrške za socijalno najugroženije.  ?im se steknu uvjeti za tre?u fazu održive obnove i oporavka gdje ?e se Fond 5.5 usmjeriti na financijsku i stru?nu podršku u osiguranju trajnih stambenih rješenja za stradale. U skladu s navedenim rasporedit ?e se i trošenje prikupljenih financijskih sredstava u Fond 5.5.  u omjeru 40%-45% za krizno zbrinjavanje  i stabilizaciju te 55%-60% donacija za održivu obnovu i oporavak.

U uvodnom obra?anju glavni tajnik Zaklade SOLIDARNA Ivan Blaževi? zahvalio je svim donatorima I donatoricama, volonterima i volonterkama na terenu, prijateljskim organizacijama s kojima SOLIDARNA koordinira akcije i izmjenjuje informacije te svim ljudima dobre volje koji pomažu u Baniji, neovisno jesu li organizirani privatno ili sustavno. Blaževi? je istaknuo da su potresi koji su pogodili podru?je Sisa?ko-moslava?ke županije pokazali da hrvatskom društvu ne nedostaje solidarnosti ve? povjerenja: ?Nedostaje povjerenja u institucije, prvog susjeda, prodava?a, majstora i to gledamo i osje?amo svi.  Stoga je ovakva reakcija gra?anki i gra?ana naše zemlje sjajan po?etak za povratak povjerenja i dobre volje u sve pore društva u kojem živimo. Upravo tu mi vidimo ulogu Solidarne koja ?e sa svojim aktivnostima i projektima vratiti ljudima povjerenje. Ono jednostavno povjerenje gdje ?ovjek jednostavno vjeruje ?ovjeku. I upravo na tim i takvim vrijednostima temeljili smo sve naše aktivnosti.?

Da Zaklada SOLIDARNA ve? uživa povjerenje velikog dijela ne samo ljudi u Hrvatskoj ve? i u inozemstvu najbolje pokazuje donatorska akcija ?SOLIDARNO S PETRINJOM I SMŽ? kojom je u Fond 5.5 zaklju?no s ju?erašnjim danom prikupljeno 8.449.040.18 HRK. ?Sredstva su se odmah usmjerila na pomo? našim sugra?ankama i sugra?anima u Baniji te je dosad utrošeno 1.218.750,00 HRK na potpuno opremljene mobilne ku?ice, 124.227,50 HRK na ?izme te  26.037,00 HRK na donje rublje?, navela je ?lanica Vije?a Fonda 5.5 Dora Zane istaknuvši da je sve navedeno nabavljeno od doma?ih proizvo?a?a.

U protekla dva tjedna Zaklada SOLIDARNA formirala je provjerenu i pouzdanu suradni?ku mrežu terenskih volonterskih kontakata, srodnih humanitarnih organizacija i lokalne samouprave kako bi detektirala akutne potrebe i probleme te usko?ila tamo gdje sustav i drugi humanitarni akteri ne uspijevaju odgovoriti na potrebe ili trebaju našu podršku.  ?vrsta suradnja koja omogu?uje sinergiju u namicanju i usmjeravanju donatorskih sredstava te u ciljanoj podršci stradalnicima uspostavljena je s gra?anskom inicijativom Ljudi za ljude, Zakladom Zamah, volonterskim kolektivom Sloga, gra?anskom inicijativom Dobro se crijepom vra?a, Romskom organizacijom mladih Hrvatske, humanitarnom organizacijom ADRA, humanitarnim projektom ?Banija je naša ku?a? uz dinami?nu razmjenu informacija sa svim akterima na terenu okupljenima u Koordinaciju humanitaraca koju vodi Hrvatski Crveni križ, a posebno s lokalnim samoupravama, Caritasom, centrima za socijalnu skrb i lokalnim društvima Crvenoga križa.  Na temelju navedenih suradnji, sredstva su u prvoj fazi bila usmjerena na nabavu materijalnih donacija, dok ?e se u drugoj fazi 2 milijuna kuna odvojiti za direktne financijske donacije stradalima. Predsjednica Vije?a Fonda 5.5 prof.dr.sc. Marina Ajdukovi? navela je da ?e se financijske donacije usmjeriti na oko 500 socijalno najugroženijih ku?anstava. ?Potres nas je sve pogodio, ali nije nas sve pogodio jednako. ?Financijskim donacijama socijalno ugroženim osobama omogu?ujemo da zadovolje neke svoje specifi?ne potrebe koje sustav, pa i organizirana pomo? na terenu ne može predvidjeti?, objasnila je Ajdukovi? te istaknula da na?in trošenja sredstava od strane ljudi kojima ?e ista biti ispla?ena ne treba propitivati. ?Istraživanja pokazuju da ljudi itekako dobro znaju usmjeriti financije kako bi odgovorili na svoje realne potrebe.?, zaklju?ila je Ajdukovi?.

Uz koordinaciju i razmjenu informacija s timovima na terenu, Zaklada SOLIDARNA okupila je i impresivan broj stru?njaka razli?itih profila koji su spremni nuditi odgovore na budu?e izazove. Me?u njima je i potpredsjednica Vije?a Fonda 5.5. dr.sc. Zrinka Paladino koja je iznijela okvire u kojima se promišlja o trajnoj obnovi ku?anstava na podru?ju Banije. ?Bitno je angažirati lokalne stru?njake koji poznaju teren, koji su upoznati s tradicijskom, ali i suvremenom gradnjom. Ve? smo u kontaktu s nekoliko arhitekata, urbanista i gra?evinaca te smo dobili nekoliko gotovih idejnih rješenja. Na temelju toga možemo postaviti široko primjenjiv model obnove.?, rekla je Paladino.

?Svi koji su uklju?eni u ovaj proces vjeruju da zajedno ovu situaciju možemo u?init lakšom i boljom ne samo trenutno, nego i za godine koje su pred nama. Otvoreni smo za suradnju svim akterima koji su na terenu, kako  inicijativama i organizacijama civilnog društva tako i Vladi i Stožeru civilne zaštite. Svi zajedno ?inimo djelotvorni mozaik solidarnosti ako iskreno i otvoreno sura?ujemo.?, zaklju?io je glavni tajnik Zaklade Ivan Blaževi?.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Virtualan koncert za Valentinovo | Josipa Lisac

Na Valetinovo, a ujedno i svoj ro?endan, Josipa Lisac virtualno ?e provesti publiku diljem svijeta kroz svoj impresivan katalog svevremenskih pjesama, ali i predstaviti neke nove nastale unazad par godina.

Virtualan koncert 14. velja?e od 20:00 Josipa ?e odsvirati pra?ena svojim sjajnim bandom, kao i izuzetnom audio vizualnom produkcijom koju ?e donijeti u domove slušatelja doslovce diljem svijeta. Na ovom jedinstvenom nastupu set listu ?e ispuniti brojne velike Josipine pjesme iz karijere duže od pola stolje?a, kao što su “Boginja”, “O jednoj mladosti”, “Dok razmišljam o nama”, “1000 razloga”, “Živim po svome”, “Vjerujem ti sve”, “Gdje Dunav ljubi nebo”, “Hir, hir, hir”, “Danas sam luda”, “Magla” te novije “Tu”, “Tebi putujem” i mnoge druge.

Ulaznice za virtualan koncert Josipe Lisac u prodaji su od 15. sije?nja po cijeni od 80 kn. Od 25. sije?nja do 13. velja?e cijena ?e im iznositi 100 kn, a na dan koncerta 120 kn. Prodaja ulaznica vršit ?e se isklju?ivo www.entrio.hr.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Humanitarna izvedba predstave “Po doma?u!” | Kazalište Trešnja

Kazališna družina Boom!teatar pomaže jednoj obitelji iz Gline ?ija je obiteljska ku?a u razornom potresu pretrpjela velika ošte?enja.

Glumci i autorski tim predstave Po doma?u! odlu?ili su pomo?i jednoj obitelji iz Gline nakon razornog potresa koji im je prouzro?io veliku materijalnu štetu. Tim povodom održat ?e se humanitarno izvo?enje predstave Po doma?u! u petak, 15. sije?nja 2021. u 20 sati u kazalištu Trešnja.

Rije? je o autorskom projektu Marine Pejnovi?, Katarine Strahini?, Paška Vukasovi?a i Silvija Mumelaša. Nastala prema motivima pripovijedaka Obiteljska ve?era i Nenadana smrt dobrog ?ovjeka, Antuna Šoljana, predstava Po doma?u prva je produkcija za odrasle Boom!teatra te je namijenjena publici starijoj od šesnaest godina.

Predstavu je režirala Marina Pejnovi?, oblikovanje svjetla Elvis Butkovi?, dizajn Josip Ron?evi?, a igraju Katarina Strahini?, Silvio Mumelaš i Paško Vukasovi?

Ulaz na predstavu je slobodan, a na ulazu i izlazu iz dvorane bit ?e postavljena kutija za dobrovoljnu donaciju, za pomo? obitelji iz Gline kojoj ?e novac biti upla?en direktno.

Broj posjetitelja ograni?en je na 30, a svoje mjesto možete rezervirati putem maila boomteatar@gmail.com.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Odli?ni filmovi na temu politi?kog i intelektualnog bunta dostupni u pola cijene do 17. 1. | volimdokumentarce.net

Ulazak u novu, 2021. godinu, Restart obilježava novim filmovima na platformi volimdokumentarce.net. Zajedni?ka im je tema politi?ki i društveni angažman dvije izuzetne li?nosti, politi?ke teoreti?arke Hannah Arendt te novinara i pisca Alberta Camusa, ?ija su razmišljanja, ali i prakti?na djelovanja, ostavila izniman trag na sveukupnu filozofsku i politi?ku misao 20. stolje?a, a ?iji su utjecaji itekako aktualni i danas te nastavljaju buntovno rezonirati kroz 21. stolje?e. 
 
U novi tjedan prazni?ne izolacije na volimdokumentarce.net ulazimo tako s online premijerom filma VITA ACTIVA: DUH HANNAH ARENDT redateljice Ade Ushpiz, biografskog dokumentarca o ovoj iznimnoj njema?ko-židovskoj filozofkinji. Razmišljanja Hannah Arendt o izvorima totalitarizma, prirodi zla, te iscrpna transhistorijska istraživanja o pojavi i položaju izbjeglica, ali prije svega ukazivanje na zamke svih ideologija nasuprot ideje aktivnog gra?anstva koju je strastveno zagovarala, ostavila su neizbrisiv trag. Beskompromisna u mišljenju ali i djelovanju, Arendt je neumorno pisala o otvorenim ranama modernog doba, a redateljica filma Ada Ushpiz uspjela je napraviti provokativan i pronicljiv portret ove velike filozofkinje i intelektualke.  

U novom ciklusu na Restartovoj platformi na repertoaru je i film ŽIVOTI ALBERTA CAMUSA, biografski doks redatelja Georges-Marca Benamoua posve?en slavnom filozofu i piscu, ?ije je djelovanje prije svega bilo usmjereno na osvještavanje položaja nemo?nih i poniženih. Buntovnost u mišljenju i djelovanju obilježila je kratki ali iznimno intenzivan život ovog modernog klasika koji je svoj kultni status definitivno potvrdio osvajanjem Nobelove nagrade u dobi od samo 44 godine.  

Oba filma na platformi volimdokumentarce.net dostupna su uz naknadu od 3 dolara odnosno u kunskoj protuvrijednosti od oko 18 kuna. 
 
Novi ciklus filmova na volimdokumentarce.net donosi i 6 naslova tematski povezanih s temom politi?kog, intelektualnog i identitetskog bunta, a koji su tako?er dostupni uz pola cijene do 17. sije?nja uz promotivni kôd DOKU-PRAZNICI.
 
Me?u ?buntovnim naslovima? izdvaja se WALDHEIMOV VALCER, film poznate dokumentaristice Ruth Beckermann koji govori o skandalu austrijskog diplomata i politi?ara Kurta Waldheima, bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i austrijskog predsjednika. Afera je izbila nakon što je u javnost procurilo da je Waldheim prešutio dio svojeg ratnog puta u vojsci Wehrmachta. Ratovao je u Gr?koj i Jugoslaviji, a za doprinos u bitci na Kozari odlikovao ga je i sam Ante Paveli?. Tu su i OBSCURO BARROCOsenzualni dokufikcijski film gr?ke autorice Evangelie Kranioti o ikoni brazilske queer scene, transrodnoj aktivistici Luani Muniz; ZABORAVLJENI SLU?AJ HAMMARSKÖJLD, legendarnog danskog doku-provokatora Madsa Brüggera, neobi?na istraga misteriozne smrti glavnog tajnika UN-a Daga Hammarskjölda koji se aktivno zalagao za oslobo?enje afri?kih zemalja od kolonijalnih vlasti zbog ?ega se zamjerio brojnim zapadnim zemljama i korporacijama koje su u bivšim kolonijama nastojale zadržati vlast nad prirodnim resursima; THE YES MEN: POBUNA! u kojem se aktivisti ovog ?uvenog kolektiva pripremaju na najve?i izazov dosad – klimatske promjene; CITIZENFOUR, dobitnik Oskara za najbolji dugometražni dokumentarni film, pri?a o Edwardu Snowdenu, najpoznatijem ameri?kom zvižda?u i bivšem zaposleniku CIA-e koji je otkrio skandal o nezakonitom prisluškivanju gra?ana od strane Nacionalne službe sigurnosti SAD-a (NSA); POGLED TIŠINE, film poznatog dokumentarista Joshue Oppenheimera, nominiran za nagradu Oscar kao i za Europsku filmsku nagradu, koji daje fascinantan uvid u politi?ku sadašnjost i prošlost Indonezije obilježenu politi?kim ubojstvima tijekom 60-ih.
 
Popis filmova na popustu uz upute: https://volimdokumentarce.net/upute-za-koristenje/
 
Pet najgledanijih dokumentaraca na platformi volimdokumentarce.net u protekloj godini dostupno je i dalje u pola cijene, tako?er do nedjelje17. sije?nja. Ljubitelji dokumentaraca koji još uvijek nisu uspjeli pogledati hitove MEDENA ZEMLJASRBENKASELFIEDUBINA DVA i STIEG LAARSON: ?OVJEK KOJI SE IGRAO VATROM, imaju ih priliku vidjeti za samo desetak kuna uz promotivni kôd
DOKU-PRAZNICI.
 
Za sve filmove s popustom potrebno je upisati kôd DOKU-PRAZNICI. Akcija traje do nedjelje, 17. sije?nja. 

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Objavljene nominacije za nezavisnu novinarsku glazbenu nagradu | Rock&Off

Proglašenje nominacija za tre?e izdanje nezavisne novinarske nagrade Rock&Off ove je godine zbog pandemije koronavirusa proteklo u nešto druga?ijem tonu te se umjesto u Tvornici kulture, kako je to bilo dosad, održalo u studiju Unisona. Urednica Nina Trumbi? s Radija 101, direktor nezavisne glazbene novinarske nagrade Krešimir Blaževi? te umjetni?ki direktor Hrvoje Horvat, koproducent nagrade Dražen Goreta iz Tvornice kulture te Krešimir Madunovi?, predsjednik uprave Iskona, sponzora nagrade pro?itali su nominirane u svih 10 kategorija. Proglašenje nominacija je koordinirala  voditeljica Martina Validži?, koja ?e tre?u godinu biti i voditeljica manifestacije.

Upravo pandemija svjetsku je glazbenu industriju doslovno paralizirala, no sre?om po sve zaljubljenike u glazbu, glazbenici se nisu odmarali. Upravo suprotno, neobi?na godina iza nas inspirirala ih je u stvaranju nove glazbe, a neki od njih posebno su se iskazali te su zaradili nominaciju za Rock&Off.

Žiri sastavljen od 83 novinara/glasa?a iz najrelevantnijih doma?ih medija u prvom je krugu predložio svoje favorite i to ?ak 380 jedinstvenih glazbenih imena u svim kategorijama. Prijavljeno je bilo više od 90 albuma i 200 pjesama, a ove godine su za Koncertnog izvo?a?a godine mogli konkurirati i oni koji su koncerte održavali online. U drugom krugu novinari su odabrali i one koje prolaze u nominacije. Pobjednike ?emo saznati 4. velja?e na tre?oj, druga?ijoj dodjeli Rock&Off  nagrada.

Željka Veverec, koju znamo kao pjeva?icu sastava Mangroove, sa svojim projektom Je Veux ima najviše nominacija, njih ?ak pet, a slijede ju ABOP, Alejuandro Buendija, Boris Štok, J.R. August, Mark Mrakov?i?, Rundek & Ekipa te Valentino Boškovi? s tri nominacije.

Devet kategorija Nagrade Rock&Off su: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvo?a? godine, te izvo?a?i godine u žanrovskim kategorijama “Rock&Off”, “Pop&Off”, “Rap&Off”, “Elektro&Off” te “Jazz&Off”. Zadnja, deseta, kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu ?Iskonovu nagradu publike? koja ?e se odabrati na njihovim web stranicama u terminu od 15. do 31. sije?nja 2021. godine.

Alejuandro Buendija, Je Veux, Mark Mrakov?i?, Rundek & Ekipa te Valentino Boškovi? odmjerit ?e snage u kategoriji Album godine, dok se za pobjedu u kategoriji Pjesma godine “bore” Boris Štok, Goran Bare & Majke, Je Veux, Rundek & Ekipa te Valentino Boškovi?. BluVinil, Je Veux ili Nika Turkovi? osvojit ?e Rock&Off nagradu za Veliki prasak godineRock&Off snage odmjerit ?e J.R. August, Mark Mrakov?i? i One Possible Option, u Pop&Off kategoriji nominirani su Boris Štok, Irena Žili? i Je Veux, a za Rap&Off naslov godine natje?u se Alejuandro Buendija, Elemental i Kandžija. “Gusto” je u kategoriji Jaz&Off, gdje su nominirani Chui i Doringo, dok Tamara Obrovac, Transhistria Ensemble i Jazz orkestar HRT-a, Trokut i Zvjezdan Ruži? zbog istog broja glasova dijele jedno mjesto. Za Electro&Off izvo?a?a godine konkuriraju ABOP, pocket palma i The Siids.

Za nagrade u kategorijama nominirani su:

Album godine:

Alejuandro Buendija – Škrinja

Je Veux – I Glow

Mark Mrakov?i? – Breeding Black Sheep

Rundek & Ekipa – Brisani prostor

Valentino Boškovi? – Velika praska

Pjesma godine:

Boris Štok – Uvijek dio mene

Goran Bare & Majke – Ro?en za suze

Je Veux – Lovable

Rundek & Ekipa – Mila

Valentino Boškovi? – Blojska Rapsodija

Koncertni izvo?a? godine:

ABOP

Damir Urban

Jonathan

J.R. August

Porto Morto

Veliki prasak godine:

BluVinil

Je Veux

Nika Turkovi?

Rock&Off:

J.R. August

Mark Mrakov?i?

One Possible Option

Pop&Off:

Boris Štok

Irena Žili?

Je Veux

Rap&Off:

Alejuandro Buendija

Elemental

Kandžija

Jazz&Off:

Chui

Doringo

Tamara Obrovac, Transhistria Ensemble i Jazz orkestar HRT-a

Trokut

Zvjezdan Ruži?

*3. mjesto dijele tri izvo?a?a koja imaju jednak broj bodova

Electro&Off:

ABOP

pocket palma

The Siids

Iskonova nagrada publike:

Alejuandro Buendija

ABOP

BluVinil

Boris Štok

Damir Urban

Goran Bare & Majke

J.R. August

Je Veux

Jonathan

Mark Mrakov?i?

Nika Turkovi?

Porto Morto

Rundek & Ekipa

Valentino Boškovi?

Osim navedenih izvo?a?a, organizatori Rock&Off-a ?estitaju i svim predloženim bendovima od strane novinara, a popis možete pogledati ovdje: http://rockoff.hr/rezultati/2020/special-mention

Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokreta? nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.

Pogledajte nominacije za Rock&Off OVDJE.

“And just like that…” | Veliki povratak serije Sex and the City

Malo iza pono?i ameri?ka glumica i ikona popularne kulture Sarah Jessica Parker na svom je Instagram profilu objavila teaser za nastavak kultne serije Sex and the City!
Odmah iza nje, s istom objavom slijedila je Cynthia Nixon, a obje su u postovima tagale profil naziva And Just Like That…, re?enicom kojom po?inje novo poglavlje kolumne Carrie Bradshaw, junakinje serije…

Ovaj post je definitivna potvrda da nas na HBOmax ?eka nova era serije koja je u mnogo?emu redefinirala televiziju, reprezentaciju žena na televiziji (i u društvu), modu i kulturu op?enito.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Hrvatska radiofonska drama “Potres” nominirana za prestižnu nagradu | BBC Audio Drama Awards 2021

Kratka radiofonska drama (znakovitoga naslova) ?Potres?, nastala u produkciji Dramskoga programa Hrvatskog radija, a zasnovana na istoimenoj pripovijetci Janka Poli?a Kamova nominirana je za nagradu BBC Best European Audio Drama 2021.

Kratka forma “Potres” je premijerno emitirana na 1. programu HRA u listopadu 2019. u redovitom ciklusu Male forme, a na me?unarodnom radiodramskom festivalu Prix Nova u Bukureštu 2020. osvojila je srebrnu nagradu.

Mo?nu i tamnu prozu Janka Poli?a Kamova za radio je prilagodio Ivan Vuli?, u ulozi Kamova je glumac Rakan Rushaidat, u ostalim ulogama : Dado ?osi? i Frano Maškovi?. Skladatelj je Maro Market, tonska majstorica Lana Deban, urednica Katja Šimuni?, a redatelj Dario Harja?ek.

Finalisti ?e biti objavljeni u utorak 9. velja?e 2021, a pobjednici u nedjelju 21. ožujka 2021.


The BBC Audio Drama Awards celebrate the range, originality and cut-through quality of audio drama on air and online and give recognition to the creativity of actors, writers, producers, sound designers and others who work in this genre.

The shortlist for the BBC Audio Drama Awards 2021 has now been revealed.

The finalists will be announced on Tuesday 9 February 2021, and the winners on Sunday 21 March 2021. We hope this will take the form of a ceremony in the Radio Theatre at BBC Broadcasting House London as on previous occasions, in which case a maximum of three invitations will be allocated for each finalist entry. However, this plan will be confirmed nearer the time, taking into account any necessary social distancing and other considerations that are in place by then, in view of the current national lockdown.

The winners of the Imison and Tinniswood Awards (judged and administered by the Society of Authors and the Writers? Guild of Great Britain) will also be announced on this date.

Email queries to audiodramaawards@bbc.co.uk.

Best Actor

 • Idris Debrand, Oil on Water, director Nicolas Jackson, Afonica
 • Toby Jones, Henry IV Part 1, director Sally Avens, BBC Radio Drama London
 • Robin Laing, This Thing of Darkness, directors Gaynor Macfarlane and Kirsty Williams, BBC Scotland
 • Jack Lowden, R.L.Stevenson?s Weir of Hermiston, director Bruce Young, BBC Scotland
 • Matthew Needham, Othello, director Emma Harding, BBC Radio Drama London
 • David Threlfall, Happiness!, director Gemma Jenkins, BBC Radio Drama London

Best Actress

 • Shauna Macdonald, This Thing of Darkness, directors Gaynor Macfarlane and Kirsty Williams, BBC Scotland
 • Siobhan McSweeney, Nora Webster, director Allegra McIlroy, BBC Northern Ireland
 • Maggie Steed, Suffer Little Children, director Jessica Dromgoole, BBC Radio Drama London
 • Frances Tomelty, The Ballad of Bobby Sands, director Emma Harding, BBC Radio Drama London
 • Harriet Walter, Absent in the Spring, director Catherine Bailey, Catherine Bailey Productions
 • Marcia Warren, 24 Kildare Rd, director Mary Peate, BBC Radio Drama London

Best Adaptation

 • Cane by Jean Toomer, adapted by Janice Okoh, producer John Norton, BBC Cymru Wales
 • Grossman?s War: Stalingrad by Vasily Grossman, adapted by Jonathan Myerson & Mike Walker, producer Jonquil Panting, BBC Cymru Wales
 • Oil on Water by Helon Habila, adapted by Rex Obano, producer Nicolas Jackson, Afonica
 • Oliver: Lagos to London, based on Charles Dickens, adapted by Ayeesha Menon, producer Gill Parry, Feral Productions
 • The Plague by Albert Camus, adapted by Neil Bartlett, producer Turan Ali, Bona Broadcasting
 • The Voyage of the St Louis by Daniel Kehlmann, adapted by Tom Stoppard, producer Sasha Yevtushenko, BBC Radio Drama London

Best Debut Performance

 • Dan Krikler, Unicorns, Almost, director John Retallack, The Story of Books
 • Libbi Mai, Girl With a Pearl Earring, director Amber Barnfather, Goldhawk Essential
 • Jordan Nash, Oliver: Lagos to London, director Michael Buffong, Feral Productions
 • Valentine Olukoga, Half of a Yellow Sun, director Nadia Molinari, BBC Radio Drama North
 • Elliot Steel, Unite, director Barry Castagnola, Golden Path
 • Luke Wright, Christabel, director Susan Roberts, BBC Radio Drama North

Best European Drama

 • Earthquake by Janko Poli? Kamov, producer Katja Šimuni?, HRT Croatian Radio
 • Holidays from Suicide: a Fantastic Journey with Iggy Pop written and produced by Birgit Kempker and Anatol Atonal, SRF (Switzerland)
 • In the Absence by Manu Barceló, producer Estel Garcia and Josemari López Alcoitia, Resonar (resonar.org), (Spain)
 • In Winter by Magda Woitzuck, Ida Schön, Hanno Millesi, Mark von Schlegell, Ann Cotten, Puneh Ansari, producer Christian Lerch, ORF (Austria)
 • Leaba an Bháis, by Darach Mac Con Iomaire, producer Kevin Reynolds, RTÉ (Ireland)
 • Three Lives of Dmitri Shostakovich by Pavel Molek, producer Klará Novotná, CZR Czech Radio

Best Original Series or Serial

 • 24 Kildare Rd by Katie Hims, producer Mary Peate, BBC Radio Drama London
 • Body Horror by Lucy Catherine, producer Toby Swift, BBC Radio Drama London
 • Broken English by Shelagh Stephenson, producer Eoin O?Callaghan, Big Fish Productions
 • D for Dexter by Amanda Whittington, producer Mary Ward-Lowery, BBC Bristol
 • Prostrate by Martin Jameson, producer Liz Anstee, CPL Productions
 • Someone Dangerous by Andy Mulligan, producers Emma Hearn and John Scott Dryden, Goldhawk Productions

Best Original Single Drama

 • The Ballad of Bobby Sands by Tom Kelly, producer Marc Beeby, BBC Radio Drama London
 • Eight Point Nine Nine by James Fritz, producer Becky Ripley, BBC Bristol
 • Happiness! by Ian Billings, producer Gemma Jenkins, BBC Radio Drama London
 • The Likes of Us by Roy Williams, producer Mary Peate, BBC Radio Drama London
 • Magnitsky the Musical by Robert Hudson and Johnny Flynn, producer Sasha Yevtushenko, BBC Radio Drama London
 • The Other Tchaikovsky by Harriet Madeley, producer Andrew Wilkie, Prison Radio Association

Best Podcast or Online Audio Drama

 • Children of the Stones by AK Benedict and Guy Adams, producer Simon Barnard, Bafflegab Productions
 • Fake Heiress by Vicky Baker and Chloe Moss, producer Sasha Yevtushenko, BBC Radio Drama London
 • Murmurs by Janina Matthewson, Tom Crowley, Beth Crane, Chris and Jen Sugden, producers John Norton and James Robinson, BBC Cymru Wales
 • The Sink by Natasha Hodgson, producer Andy Goddard, BBC Studios
 • Tribulation by Adam Jahnke, producer Greg Cooler, ListenUp Audio
 • Unwell: a Midwestern Gothic Mystery, producers Jeffrey Nils Gardner and Eleanor Hyde, HartLife NFP

Best Scripted Comedy (Longform)

 • Alone by Moray Hunter, producer Gordon Kennedy, Absolutely Productions
 • Charles Paris: A Doubtful Death by Jeremy Front, producer Sally Avens, BBC Radio Drama London
 • The Musical Life of? by Dan Kiss and Dave Cribb, producers Dave Cribb and Tom Price, BBC Cymru Wales
 • Reincarnathan by Tom Craine and Henry Paker, producer Harriet Jaine, Talkback
 • Tim Key?s Late Night Poetry Programme by Tim Key, producer James Robinson, BBC Cymru Wales
 • Tristram Shandy: In Development by Christopher Douglas, producer Gary Brown, BBC Radio Drama North

Best Scripted Comedy (Sketch Show)

 • Agendum by Joel Morris and Jason Hazeley, producer David Tyler, Pozzitive
 • The Lenny Henry Show by Tasha Dhanraj, Max Davis, Nathan Bryon and Tom Melia, Nathan Roberts, Athena Kugblenu, Michael Odweale and Kim Fuller, producer Sam Michell, Douglas Road Productions and Tiger Aspect
 • Newsjack by 34 members of the Great British public, producer Leila Navabi and Hayley Sterling, BBC Studios
 • SeanceCast by Charlie Dinkin and Zoe Tomalin, producer Benjamin Sutton, Hat Trick
 • The Skewer, creator and producer Jon Holmes, Unusual Productions
 • Thanks a Lot, Milton Jones by Milton Jones, James Cary and Dan Evans, producer David Tyler, Pozzitive

Best Use of Sound

 • Bar Answer, sound by Steve Bond, producers Nicolas Jackson and Steve Bond, Afonica
 • Cane, sound by Nigel Lewis, producer John Norton, BBC Cymru Wales
 • The Grey Man and Other Lost Legends, sound by Steve Bond, producers Joby Waldman and Steve Bond, Reduced Listening
 • Islands, sound by Chris Watson and Ruth Kennington, producer Kevin Brew, RTÉ Ireland
 • The Kubrick Test, sound by Alisdair McGregor, producer Boz Temple-Morris, Holy Mountain
 • Over and Out (Murmurs Ep 1), sound by Catherine Robinson, producers John Norton and James Robinson, BBC Cymru Wales

The Year of Reinvention

 • Connections, producer Polly Thomas, Naked Productions and The Audio Content Fund
 • A Fortunate Man, producer John Norton, BBC Cymru Wales
 • Free Your Mind, producer Noemi Gunea, Cheap Thrills
 • Goblin Market, producer Jessica Dromgoole, BBC Radio Drama London
 • Lockdown Theatre Festival, producers Bertie Carvel, Jeremy Mortimer, Steve Bond, Jack Howson and Joby Waldman, Reduced Listening
 • The Plague, producer Turan Ali, Bona Broadcasting

In the event that circumstances should mean we are unable to proceed as planned with these awards, the BBC reserves the right to suspend, postpone or cancel the process at any point.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

1/2021, mladi mjesec | Missfortuneteller

Barem dva astrološka hepeninga se i metafori?ki i datumski prili?no podudaraju i sa zagreba?kim i s potresom koji je pogodio Petrinju jer dogodili su se istog tjedna, astrološki eventi, a proljetos i na isti dan, što je rijetkost. Sami po sebi se dešavaju; prelazak Saturna u znak Vodenjak – svakih cc 29/30 godina, a Marsovo poklapanje / presijecanje s Plutonom svakih cc 2,5 godine, u znaku Jarac svakih cc 250 godina. Osim toga i Uran prolazi ne baš omiljenim mu, dapa?e, nezgodnim mu znakom Bik, znakom elementa zemlja i šanse su da ?e se ispoljavati i u sferi ekonomije i u sferi energetike i kao nagla ekološka promjena ili elementarna nepogoda. Entitet zvan Republika Hrvatska prolazi Saturnov Povratak. Pisala sam o tome i o tome da grad Zagreb, kao glavni grad prolazi Plutonov Povratak i ponovit ?u da su oba Povratka kriti?ne to?ke, a kad se realiziraju najcrnje slutnje, to je Skeri šit o kojem nemam potrebu pisati. Može li neki astro kužer precizno predvi?ati budu?nost? Neam pojma. Nisam školovala i da, još uvijek ne znam zašto astrologija nije dio školskog kurikuluma, ali to je sad manje bitno jer
Januar je.
Godina 2021.
The ShitShow Season 2
Setting je sljede?i:
Puno je starih rana rastvoreno, svježih naneseno i nisu prestale krvariti, a kamoli zacijelile. Realnost je tvrda, hladna, tragi?na i oronula verzija nekadašnje sebe. Dosta je sjebano i djeluje i bizarno, apsurdno, ako ne i beznadežno. Atmosfera podsje?a na devedesete, na ?etrdesete i na stolje?ima daleke prizore, a ujedno i neka vrlo napredna Budu?nost svjetluca u daljini. Ili sam pukla ili najbistrija ikad. Teško je re?i.
Horoskop za januar je prekrcan aspektima, ve?inom onima koji se ?itaju kao Izazov. Manje diplomatski re?eno – gust, težak i naporan mjesec kojeg je, ako se mene pita, najbolje iskoristiti za Mir i Dobro te za Sebe, samoupoznavanje, samopromatranje i uzemljenje.
?itavu S02 vanjski su, daleki i sporiji planeti smješteni ovako; krenimo od najudaljenijeg, planetoida Pluton koji je još par godina na posljednjim stupnjevima znaka Jarac i urušava Sistem. Neptun je u znaku Ribe, tako?er još godinama. Uran je na po?etnim stupnjevima znaka Bik, još je u retrogradu, ali ne zadugo. Društveni planeti, Jupiter i Saturn, su tek ušli u znak Vodenjak i njime ?e prolaziti do kraja godine, a Nodalna os do kraja godine prilazi kroz znakove Blizanci – Strijelac.
Tu su trenutno bitne dvije stvari to?nije dvije okomice jer u astrologiji one zna?e potencijal za konflikt, ili u optimisti?noj varijanti – potencijal za rast i razvoj kroz premašivanje izazova. Prva je okomica Neptun – Nodalna os odn znak Ribe okomit na znakove Blizanci i Strijelac.
Znakovi Bik i Vodenjak su tako?er okomiti i odmah upozoravam, mogli bi nam prisjesti ve? u prvim epizodama jer je tamo Gužva koju ?u u nastavku pokušati raspetljati.
Pa krenimo.
E01 se nastavlja na lanjski Show.
Tema je Opstanak.
Glavni likovi: Merkur i Mars.
Nastavlja se na lanjski Show jer trenutno smo u posljednjoj ?etvrtini lunarnog ciklusa koji je po?eo pomr?inom 14.12., imao veli?anstvenu prvu ?etvrt 21.12. i vrlo, vrlo, VRLO dramati?nu kulminaciju 30.12., kad je bio uštap. Energija, iako opada, i dalje je intenzivna jer Mjesec u posljednjoj fazi ciklusa prolazi znakove Vaga i Škorpion i pritom štreca planete i asteroide koji su u okomitim ili dijametralnim znakovima, Ovan i Jarac odn Bik, a zatim prolazi kroz Sjenu znaka Strijelac tj preko Južnog ?vora. Posljednja lunarna ?etvrt, dakle, donosi i štrecanje i ?udljivost, zasi?enje, a mogu?e i glavobolju jer Nodalna je os, gotovo ?itav mjesec okomita na planet Neptun pa raspoloženjima dodajte i zbunjenost, dezorijentiranost i malaksalost, i savjetujem da Inspiraciju na?ete u brizi za vlastito zdravlje. Podsje?am na važnost mentalne higijene. Ona je sad nužna. Šetnjice i boravak na zraku tako?er.
Vijesti iz Svijeta još neko vrijeme ne?e biti, ne dobre, ve? jasne ili suvisle, a kad smo kod Vijesti – Merkur, prijenosnik informacija je proteklih tjedana prolazio znakom Jarac, a na samom izlasku, uz zaglušuju?i medijsko – mentalno – dogmatski žamor, ishitrene i destruktivne energije te emotivni plimni val punog Mjeseca
05.01. Merkur je stao na Plutona, kozmi?ki gnojni prišt koji je bome prsnuo od tweetera po ameri?kom Capitol Hillu itekako.
Mars, planet direktne akcije i asertivnosti koji je posljednjih šest mjeseci prolazio svojim znakom Ovan, donio je naglasak na temu Individualne Slobode, da, ali i refleksivne Ego reakcije, kompulzije i temu: Ja. Ho?u. Odmah. Sad. Ina?e?
Kad je Merkur ugazio na Drek, Mars je prolazio tzv ?kriti?nim? tj posljednjim, 29. stupnjem znaka Ovan, a tad je dominantan, osim što je ratoboran i kur?evit po prirodi, pa ne ?udi da je došlo do eskalacije nasilja koje se zakuhava barem od ljetos. A ustvari ve? jako dugo.
06.01. Mars je prešao u znak Bik i njime ?e prolaziti narednih šest tjedana. Bik je znak materijalnih resursa, bogatstva, privrede, ekonomije, financija, burze, vlasništva, imovine, štednje, robnih rezervi i zaliha odn materijalne situiranosti, stabilnosti i sigurnosti. ?im u?e u znak Bik, planet Mars je ustvari ve? dosta blizu planeta tehnologije, nebeskog svoda, naglih, neo?ekivanih i šokovitih promjena – Uran je mjesecima ve? u retrogradu, a njegov su znak, Vodenjak, tri tjedna ranije aktivirali Jupiter i Saturn.
13.01. ?e Mars iz znaka Bik presje?i Saturna pod pravim kutem
14.01. Uran završava Rx, zaustavlja se i kre?e naprijed.
Mars se približava i
20.01. se Mars i Uran poklapaju u znaku Bik.
Bik je Venerin znak. Ni Mars ni Uran tu nisu baš na svom terenu, ali njihova kombinacija, iako jeste intenzivna, nije nužno loša, dapa?e, možda je i nevi?eno dobra. Vidjet ?emo. To je jedna pri?a koju ?emo gledati u S02 i napominjem da Mars na jednom stupnju provede dva dana pa to uzmite u obzir kod kalendara.
Sjeverni ?vor ?itavu S02 pokazuje na znak Blizanci tj na povratak k sebi i blisko okruženje. Na osobnoj razini, Bik je znak, izme?u ostalog, (financijske) autonomije i samoodrživosti. Uran planet neo?ekivanih / alternativnih rješenja, a Mars odvažnosti i samopouzdanja. Podsje?am na Petoljetku. Tako?er, prvi je ovogodišnji mla?ak u znaku Jarac koji je znak osobnog autoriteta i strukture, tako?er zemljani znak odn harmoni?an sa znakom Bik pa? Posadite sjeme ili u?inite prvi korak.
Ali oprezno.
Jer situacija je i ozbiljna i opasna i nepredvidiva, a realizacija mladog Mjeseca je za šest mjeseci.
Vratimo se sadašnji trenutak tj na posljednju ?etvrt lunarnog ciklusa.
08.01. bi po dvije stvari trebao donijeti osjetnu promjenu jer Merkur ulazi u znak Vodenjak, a Venera u znak Jarac i sutradan ?e se harmoni?no spojiti s Marsom što je dosta romanti?no i savjetujem da iskoristite taj kratki predah jer nakon toga po?inju
InfoWars
Naime, Merkur, ?im u?e u znak Vodenjak se sije?e s Marsom u znaku Bik pa
09.01. donosi, mogu?e konfliktne, ali Vijesti i to na razini Kolektiva, vezano za, pretpostavljam, sferu ekonomije, privrede, nov?arstva, ali Vijest. To je tek prva vijest u nizu jer Merkur se zatim poklapa
10.01. sa Saturnom
11.01. s Jupiterom, a
12.01. se sije?e s Uranom
Bam bam bam
I sve to dok je Nodalna os okomita na Neptuna što sam ranije opisala kako se manifestira i koliko odzvanja.
13.01. je mla?ak, tj Mjesec i Sunce se poklapaju u znaku Jarac, jako blizu Plutona.
13.01. ?e Mars iz znaka Bik presje?i Saturna u znaku Vodenjak
Ali ?e tog dana i Venera iz Jarca poslati pusu Uranu, a zatim
14.01. Uran se zaustavlja i kre?e naprijed, a istog dana
14.01. Sunce dolazi na to?no isti stupanj na kojem je Pluton. Jarac je znak Vladara, Države, Institucije i Zakona, a njihov kombo zvu?i kao Black Hole Sun i to je metafora, ali da.
Svašta.
Merkur u sije?nju ulazi ne samo u znak Vodenjak i odnose s Velikim igra?ima, ve? i u zonu usporavanja. Naime
30.01. po?inje prvi od tri ovogodišnja Merkurova retrograda i zato sam napomenula oprez i savjetujem da mla?ak iskoristite i za vježbu fleksibilnosti i strpljenja jer sva se tri ovogodišnja Merkurova retrograda dešavaju u znakovima elementa zrak tako da ?e itekako biti ponovnih promišljanja, rekonceptualizacije, redizajna, revizija, reciklaže i pregovora odn zastoja.
Merkurov ?e retrograd trajati ?itavu velja?u kad ?e triput pro?i iste stupnjeve znaka Vodenjak.
I opet ?e se sje?i s Marsom.
I opet sam se zaletjela.
Vratimo se na sredinu E01.
14.01. Uran se, nakon dugog retrograda pokre?e u znaku Bik, a
17.01. Jupiter ga sije?e pod pravim kutem iz znaka Vodenjak.
To presijecanje traje ?itav tjedan i može donijeti zbilja svašta pa tako i nagle dobitke i gubitke ili kaoti?ne manifestacije i oscilacije u sferama Društvene Grupe, Mase, Elite, Ekonomija i Tehnologija, pogotovo jer
14.01. Sunce se poklapa s Plutonom, a
19.01. Sunce ulazi u znak Vodenjak
a onda
20.01. Mars se poklapa s Uranom u znaku Bik i
23.01. Mars sije?e Jupitera u znaku Vodenjak, a isti dan
23.01. Sunce se poklapa sa Saturnom u znaku Vodenjak,
a uskoro
26.01. Sunce sije?e Urana u znaki Bik.
Bik je, ponovit ?u, Venerin znak odn materijalna, zemljana manifestacija njezinog principa. Venera je planet sklada, ljepote, ljubavi i love, a Uran i Mars lupaju, ska?u, rondaju i donose intenzitet, izgaranje, užarenje i elektricitet, ali nije Venera bilo tko, dapa?e
28.01. Venera koja u znaku Jarac nosi BW korporativno odijelo, spaja se s Plutonom i to na isti dan kad je Mjesec pun u znaku Lav, a šest sati kasnije, Sunce, ?iji princip vlada znakom Lav, spaja se s Jupiterom u znaku Vodenjak.
I to bi zvu?alo trijumfalno da barem
30.01. ne po?inje Merkurov retrograd, a po?inje.
E01 završava cliffhangerom, a ja nemam snage za opisivati sve mogu?e manifestacije svega navedenog pa predlažem da pri?ekamo Vijesti u nadi da ?u tad bit pametnija.
Do tad:
Mla?ak u znaku Jarac poru?uje: Strpljen – Spašen.
Sjeverni ?vor u znaku Blizanci kaže da upoznamo vlastiti banalni mali svijet i svoje misli.
Iskoristite romanti?ni Venera + Mars mix najbolje što možete jer je kratak, a dragocjen ?.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Tekst: Missfortuneteller

Foto: Missfortuneteller