Skip to content

BADco.: Rad panike / Lokacija: Sveu?ilišna bolnica, Blato | BADco.: The Labour of Panic / Location: University Hospital, Blato

Rad panike cover

Rad panike je doga?anje na zelenim brdašcima remetine?kog Blata koji su nastali odlaganjem gra?evinskog otpada. Prostor je ome?en autoputom, dalekovodom, nedovršenom bolnicom, nasipom Save i šljun?arama uz koje se smjestio posrnuli nekretninski projekt golf terena. Taj infrastrukturni prostor ostaje nam nesaglediv unato? slikovitosti tehnološkog krajolika kojeg je prisvojila priroda.

On je inverzija prostorâ ljudskih razmjera u kojima svakodnevno obitavamo. Njegov identitet je to ne-tu prostorâ svakodnevice. Upravo kao što je identitet prostorâ svakodnevice ovaj prostor premještanja ljudi, struje, vode i materijala.Rad panike je doga?anje nastalo u obustavljenom vremenu pandemije. Vremenu iznenadnog kraja i neizvjesnog ponovnog po?etka. Me?utim, da bi nešto moglo završiti a novo zapo?eti, da bi naša svakodnevica mogla postati druga?ija, promjena prvo mora biti mogu?a u infrastrukturnom prostoru. Na tom terenu izvla?e se obrisi i iskopavaju ukopine onoga što ne može i onoga što možda može nastati.

Rad panike posljednji je dio trilogije zapo?ete predstavom Iskop izvedenom 2018. g. u ku?i arhitekta Vjenceslava Richtera, a nastavljene predstavom rePublika u orkestru kojje premijerno održana u HNK Ivan pl. Zajc u listopadu 2019. u Rijeci. Trilogija tematizira veze rada, utopije i konfrontacije s nemogu?nostima u vrijeme prijetnje klimatske katastrofe.~
Izvedba: Nataša Antulov, Ana Marija Br?anovi?, Ema Crni?, Ana Kreitmeyer, Marta Kreši?, Nikolina Pristaš, Kalliopi Siganou, Aleksandra Stojakovi? Olenjuk, Evita Tsakalaki

Orkestar: Zagreba?ki orkestar ZET-a

Režija: Goran Sergej Pristaš
Koreografija: Nikolina Pristaš u suradnji sa Anom Kreitmeyer, Martom Kreši?, Evitom Tsakalaki, Kalliopi Siganou i Emom Crni?
Dramaturgija: Goran Fer?ec, Tomislav Medak, Nataša Antulov
Tekst: Goran Fer?ec
Glazba: Gordan Tudor
Kostim: Silvio Vuji?i?, Motivi na muškim odjelima su dekonstruirani otisci umjetni?kog rada “Slobodni crtež? iz 1980. autora Vjenceslava Richtera
Svjetlo: Goran Petercol
Dizajn i crteži: Siniša Ili?
Suradnik u ?itanju prostora: Leo Modr?in
Prijevod: Žarko Cveji?
Producent: Lovro Japundži?
Odnosi s javnoš?u: Zrinka Šamija
Pilotiranje drona i zra?no snimanje: Goran Skelac i Vatroslav Špani?ek
Snimanje i audio obrada teksta: Saša Predovan
Pas: LavaHvala: Davorka Begovi?, Vesna Meštri?, Alan Vukeli?, Eurokaz i HNK Ivan pl. Zajc.Koprodukcija: BADco., Drugo More i Domino

Produkciju Rad Panike podržali su: Ministarstvo kulture RH, Grad Rijeka – Odjel za kulturu, Gradski ured za kulturu Grada Zagreba

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fondaProgram se organizira u sklopu projekta SuKultura, kojega provode projektni partneri Domino, Eurokaz, Centar za kulturu Novi Zagreb, Kulturni centar Travno, Gong i Grad ZagrebProjekt je pripreman u Centru za kulturu Novi Zagreb.

Rad kolektiva BADco. podržava Zaklada Kultura Nova

#prostorslobode


The Labour of Panic is an event set against the green rolling hillocks of Blato that were created through the sedimentation of construction waste. A space situated between a motorway, a powerline, an unfinished hospital, the embankment of river Sava and sandpit lakes with the adjacent ailing golf real estate development project.

An infrastructural space that remains opaque to us despite the picturesque ambience of a technological landscape reclaimed by nature. It is an inversion of human-scale spaces we inhabit in our everyday. Its identity is the not-here of those everyday spaces. Just as the identity of everyday spaces is this space of displacement of people, power, water and material.

The Labour of Panic is an event that was created in the suspended time of the pandemic. The time of a sudden stoppage and an uncertain new beginning. However, for something to stop and something new to begin, for our everyday to change, a change must be first possible in the infrastructural space. This is the terrain where the contours are drawn and the vestiges are unearthed of that which cannot and that which might become.

The Labour of Panic is the final part of the trilogy that began with the performance titled Iskop (The Foundation Pit), staged in 2018 at the house of the architect Vjenceslav Richter and continued with rePublika u orkestru (rePublic in the Orchestra Pit), premi?red in October 2019 at Ivan pl. Zajc Croatian National Theatre in Rijeka. The trilogy thematises the relations between work, utopia, and confrontation with impossibilities amid the threat of climate catastrophe.

Performance: Nataša Antulov, Ana Marija Br?anovi?, Ema Crni?, Ana Kreitmeyer, Marta Kreši?, Nikolina Pristaš, Kalliopi Siganou, Aleksandra Stojakovi? Olenjuk, Evita Tsakalaki
Orchestra: Zagreb ZET orchestraDirection: Goran Sergej Pristaš
Choreography: Nikolina Pristaš in collaboration with Ana Kreitmeyer, Marta Kreši?, Evita Tsakalaki, Kalliopi Siganou and Ema Crni?
Dramaturgy: Goran Fer?ec, Tomislav Medak, Nataša Antulov
Text: Goran Fer?ec
Music: Gordan Tudor
Costumes: Silvio Vuji?i?, The motives on the men?s clothes are deconstructed imprints derived from ?Slobodni crtež? (A Free Drawing), a 1980 artwork by Vjenceslav Richter
Light design: Goran Petercol
Graphic design and illustration: Siniša Ili?
Collaborator in spatial analysis : Leo Modr?in
Translation: Žarko Cveji?
Production: Lovro Japundži?
Public relations: Zrinka Šamija
Drone piloting and aerial filming: Goran Skelac i Vatroslav Špani?ek
Audio processing: Saša Predovan
Dog: LavaThank you: Davorka Begovi?, Vesna Meštri?, Alan Vukeli? and Eurokaz.Co-production: BADco., Drugo More and DominoThe production of The Labour of Panic was supported by: Ministry of Culture of the Republic of Croatia, City of Rijeka ? Department for Culture, Zagreb City Council for CultureThe project was co-financed by the European Union under the European Social Fund.The program is organized within the project SuKultura, which is implemented by project partners Domino, Eurokaz, Cultural Center Novi Zagreb, Cultural Center Travno, Gong and the City of Zagreb.

The production was prepared in Culture Center Novi Zagreb.

The work of BADco. is supported by Kultura Nova Foundation.

#placeoffreedom