Skip to content

Prekrasne street art slike španjolskog umjetnika | ARYZ

Aryz je poznati španjolski ulični umjetnik i ilustrator. Rođen je 1988. u Palo Altu u Kaliforniji, ali se u dobi od tri godine vratio u Španjolsku gdje je odrastao u predgrađu Barcelone. Brzo je pokazao zanimanje za scenu graffita, pridružio se lokalnoj graffiti ekipi kao tinejdžer, a zatim je počeo i sam stvarati graffite.

Aryz je poznat po velikim freskama, muralima. Općenito, njegovi murali prikazuju ljude ili životinje nadrealnih i prigušenih boja. Kosti su ponavljajući motiv u umjetnikovom radu s likovima koji otkrivaju njihovu fizičku unutrašnjost; kosti, unutrašnje organe i sl. Bez obzira na svoju definiciju, Aryz uživa u korištenju klasičnih alata ulične umjetnosti poput četki, boje u spreju, valjaka i još mnogo toga. Uživa slikati u napuštenim tvornicama. Ove tvornice često nude savršeno mjesto zbog ogromnih zidova i raznolikih površina. Aryz svoju umjetničku vještinu pripisuje aerosolima jer je to bila metoda koju je prvenstveno koristio u praksi.

Aryz radije stvara murale velikih formata. Ubrzo nalazi svoje mjesto među nekim od najboljih muralista. Navodi da je postavljanje oblika na zid jednostavan izgovor za postavljanje boja na jedno ili drugo mjesto. Aryz također više voli izbjegavati fokusiranje na određenu poruku, figuracija m u je bitnija.

Prekrasna Aryzova ulična umjetnost često uključuje gigantska bića, raspoređena kroz čudne, emocionalne smjese koje izražavaju i sirovost i nježnost. Njegova umjetnost također može predstavljati paletu boja živih, hladnih boja koje stvaraju fantastične atmosfere nalik onima znanstvene fantastike. Aryzov stil toliko je jedinstven da često na savršen način kombinira ekstremne boje i likove.

Međutim, njegov rad nije ograničen na zidne slike u punoj mjeri, budući da Aryz također neprestano radi na studijskim radovima i sitotisku. Njegov rad ilustratora uključuje veliku pozornost prema detaljima i spektakularne kompozicije. Aryz pronalazi inspiraciju u svemu što ga okružuje, bilo da je to dobro ili loše. Nedavno je krenuo slikati freske na jarbolima brodova i domovima u malim ribarskim mjestima na Madagaskaru, stvarajući lijepe i jedinstvene umjetničke predmete za lokalnu ribarsku zajednicu.

Aryz je vrlo utjecajan umjetnik, koji je ostavio trag po cijelome svijetu. Njegova prisutnost pomogla je razbiti razne barijere i donijela mu mjesto s najboljima. Slikao je kroz razne dijelove Europe, uključujući Francusku, Španjolsku, Poljsku, Italiju, Austriju, Nizozemsku, Njemačku, Finsku i Norvešku, te druga mjesta širom svijeta poput SAD-a, Venezuele, Japana, Kine i Maroka.


Aryz is a famous Spanish street artist and an illustrator. He was born in 1988 in Palo Alto, California but moved back to Spain at the age of three where grew up in the suburbs of Barcelona. He quickly showed interest in the graffiti scene, joined up with a local crew as a teenager and then started experiencing painting in the form of graffiti.

Aryz is known for his large-scale murals. Generally, his murals depict humans or animals of both surreal colors and muted colors. Bones are a recurring motif in the artist’s work with characters revealing their entrails, organs or bones. Regardless of its definition, Aryz enjoys using classic street art tools such as brushes, spray paint, rollers, and more. He enjoys painting in abandoned factories because people avoid bothering him there. These factories often offer a perfect location due to their huge walls and varied surfaces. Aryz attributes his skill as a painter to aerosols because that was the method that he used primarily to practice.

Aryz prefers to create large-scale murals. This quickly earns him a spot with some of the best muralists. He states that placing a shape on a wall is a simple excuse to put colors in one place or another. Aryz also prefers to avoid focusing on a specific message.

Aryz’s beautiful street art often includes gigantic creatures, arranged through strange, emotional mixtures expressing both rawness and tenderness. His art may also represent a paint palette of vibrant, cool colors which create fantastic atmospheres resembling those of science fiction. Aryz’s style is so unique that it often combines extreme colors and characters in a perfect manner.

However, his work is not limited to full-scale, building size murals since Aryz is constantly working on studio work and screen-printing as well. His work as an illustrator includes a high attention to detail and spectacular compositions. Aryz finds inspiration in everything that surrounds him, whether it is good or bad. Recently, Aryz took to painting murals on boat masts and homes in Madagascar’s small fishing villages, creating beautiful and unique pieces of art for the local fishing community.

Aryz is a very influential character throughout the globe. His presence has helped break various barriers and has earned him a spot with the very best. He has painted through various parts of Europe including France, Spain, Poland, Italy, Austria, Netherlands, Germany, Finland and Norway, and other locations across the globe like the USA, Venezuela, Japan, China and Marocco.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom

Foto: ARYZ