Skip to content

2020 Women Photographers Grant | PHmuseum Women Photographers Grant

photogrant

Cilj programa PHmuseum Women Photographers Grant je osnažiti rad i karijere ženskih i ne-binarnih profesionalaca svih dobnih skupina i iz svih zemalja koji rade na razli?itim podru?jima fotografije. Njegova misija je podržati rast novih generacija i promovirati pri?e ispri?ane iz ženske perspektive, istodobno odgovaraju?i na potrebu da se radi na ravnopravnosti spolova u industriji.

Da biste sudjelovali, prijavitelji moraju poslati jedan ili više projekata usredoto?enih na odre?enu temu, pripovijest ili koncept. Svi su pristupi dobrodošli od klasi?nih do eksperimentalnijih projekata, a možete predstaviti više radova. Primjenom zadržavate sva autorska prava ili slike u svakom trenutku, pa ?emo tražiti vaše dopuštenje da ih dijelite na našim kanalima društvenih medija.

Ocjenjivanje ?e se dogoditi izme?u listopada i studenog, a uži izbor bit ?e objavljen neposredno prije Photo Vogue Festivala.

Sve detaljne informacije o natje?aju možete na?i ovdje.

#prostorslobode


The PHmuseum Women Photographers Grant, now in its 4th edition, aims to empower the work and careers of female and non-binary professionals of all ages and from all countries working in diverse areas of photography. Its mission is to support the growth of the new generations and promote stories narrated from a female perspective, while responding to the need to work for gender equality in the industry.

To participate, you are invited to submit one or more projects centred around a specific theme, narrative or concept. All approaches are welcome from classic to more experimental projects, and you can present more than one work. By applying you retain full copyright or your images at all times, and we?ll ask for your permission to share them on our social media channels.

The judging will happen between October and November with the shortlist to be announced just before Photo Vogue Festival.

All information regarding the grant you can find here.

#placeoffreedom

Foto: Screenshot PHmuseum Women Photographers Grant