Skip to content

12. Monoplay u Zadru | Festival plesnog sola

Monoplay

Dvanaesto izdanje festivala plesnog sola ? MONOPLAY u Zadru ? održava se od 24. do 28. kolovoza 2020. Festivalski program bit ?e opsežan i bogat kao i prijašnjih godina, a pored najavljenog europskog koreografa Jonathana Burrowsa, u Zadar stiže i istaknuti britanski plesni umjetnik Julyen Hamilton!

Festivalsko izdanje u potpunosti ?e biti prilago?eno epidemiološkoj situaciji te uz poštivanje svih preporuka i mjera.

Hamilton je uspješan plesa?, koreograf, pjesnik i glazbenik koji stvara i izvodi radove diljem svijeta više od 40 godina. Smatra se pokreta?em inovativnog performansa, a njegov se rad bazira na improvizaciji – na licu mjesta sastavlja plesni materijal, kao i popratne tekstove – i solo izvedbama. Vodi vlastitu plesnu kompaniju Allen’s Line ?ije ?lanove usmjerava da stvaraju i izvode na isti na?in. Posljednjih nekoliko desetlje?a nastupa i sura?uje s ponajboljim glazbenicima u Europi, uklju?uju?i Barrea Phillipsa, Michaela Morrea, Freda Fritha, Malcolma Goldsteina i druge. Na Monoplayu ?e izvesti recentni rad Held Dear.

Od me?unarodnih projekata tu je i solo LSLSLS Mateja Kejžara koji izvodi doma?a umjetnica Lana Hosni. Slovenski umjetnik Matej Kejžar, ina?e ?lan slavne belgijske plesne skupine Rosas, ve? dva desetlje?a kreira radove diljem svijeta. Kao gostuju?i koreograf i predava? sura?ivao je s raznim institucijama i manifestacijama, a u suradnji s kulturnom organizacijom KinkKonk/Pekinpah iz Ljubljane 2009. je osnovao Spider Net, mrežu neovisnih kulturnih organizacija koja povezuje sedam gradova iz EU-a: Atenu, Zagreb, Salzburg, Berlin, Bruxelles, Lyon i Ljubljanu. U okviru te mreže susre?u se ples, vizualna umjetnost, teorija plesa i glazba.

Doma?u produkciju predstavljaju plesne umjetnice Roberta Milevoj i Matea Bilosni?. ROB3RTA je tre?i u nizu solo radova plesa?ice i koreografkinje Roberte Milevoj (Roberta, Roberta (2010) i Opet Roberta (2013). U dosadašnjem stvaralaštvu, autorica se bavila propitivanjem odnosa izme?u izvedbe i koreografije kao mjesta susreta prirodnog emotivnog iskustva s umjetnim prostorom izvedbe. U okviru ovog projekta autoricu primarno interesira analiza kapaciteta vlastitog izvo?a?kog tijela, kapaciteta koji su nužno uvjetovani unutarnjim sadržajima, a pri ?emu se kao centralno pitanje name?e – na koji na?in osobni emotivni doživljaji, sje?anja i unutarnji monolozi mogu postati uporištem za solo izvedbu te kako obilježja vlastite (ženske) prirode mogu uvjetovati druga?ije poetske pristupe plesnom materijalu i koreografiji. Predstava ROB3RTA bit ?e izvedena u sklopu projekta MONOdeskripcija, koji se ve? drugu godine zaredom provodi u suradnji s Centrom za audiodeskripcije iz Zagreba – izvedba ?e, naime, biti prilago?ena za slijepe i slabovidne.

Matea Bilosni? autorica je triptiha Ab Ovo (Worker, Klown, Host) koji izvodi u suradnji s Patriciom Gospi? i Naonarom; svo troje su lokalni zadarski umjetnici. Spomenuti triptih za polazište ima simboliku jajeta te njegovu transformiraju?u snagu. Tripih nudi tri vizije: jaje kao po?etak, jaje kao potencijal za transformaciju i jaje kao sredstvo konzumacije.
Na Monoplayu ?e biti predstavljeni i diplomski radovi triju mladih plesnih umjetnica koje su nedavno diplomirale na Odsjeku plesa Akademije dramskih umjetnosti: Ariana Prpi? izvest ?e Solo za kupaonu, Tea Maršani? Dobro je (za)sada, a Viktorija Bubalo Mogla bih ovdje zauvijek ostati. Uvrštenje ovih izvedbi u glavni festivalski program za cilj ima pružanje podrške te osiguranje bolje vidljivosti i pozicioniranje unutar doma?e plesne scene.

Glavni program Monoplaya održat ?e se u Kazalištu lutaka u Zadru, kao i ispred Kazališta na Poljani Branka Stojakovi?a. Pored glavnog, publiku o?ekuje i raznovrstan popratni program koji objavljujemo uskoro; ovogodišnje izdanje tako kroz razli?ite medije i sadržaje donosi uvid u lokalne i svjetske plesne tendencije u suvremenom plesu i izvedbenim umjetnostima.
Festival MONOPLAY prvi je i jedini doma?i festival specijaliziran za solo izvedbe u podru?ju suvremenog plesa. Ve? dvanaestu godinu zaredom, Zadar, ina?e svjetski prepoznat po plesnoj sceni, u kolovozu postaje središte specifi?nih plesnih izvedbi te središnje mjesto za ples u Hrvatskoj. Festival se održava u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla i umjetni?ke organizacije 21:21 iz Zagreba, a umjetni?ke direktorice su Petra Hraš?anec i Sanja Petrovski.

Prije samoga festivala, od 6. do 23. kolovoza, održat ?e se edukativna platforma STREAM Zadar, doga?anje koje omogu?uje mladim plesnim umjetnicima usavršavanje uz vode?e plesne umjetnike. Program STREAM Zadar ove se godine održava pod vodstvom pedagoga Hanne Hegenscheidt, Aleksandre Janeve Imfeld, Grgura Kova?i?a i Julyena Hamiltona.

Kako bi se publici omogu?io u potpunosti siguran pristup izvedbama, dio festivalskog programa bit ?e izveden reprizno (izvedba Rewriting Jonathana Burrowsa).

Ulaznice za sve izvedbe mogu se odsada rezervirati online putem e-maila info@monoplay.eu, s ciljem osiguranja jednostavnijeg pristupa programu. Cijena ulaznica za glavni program iznosi 35,00 kn, mogu se kupiti prije izvedbi na blagajni Kazališta lutaka Zadar, a ulaz za sve ostale programe je slobodan. Prodaja ulaznica po?inje 24. kolovoza.

#prostorslobode