Skip to content

11. Festival fotografije Organ Vida | Sve?ano otvorenje uz goš?u iznena?enja

Sammar Al Summary, Trust Beauty Bank.cover

Zagreba?ki Muzej suvremene umjetnosti na mjesec ?e dana ugostiti glavnu izložbu 11. Me?unarodnog fotografskog festivala Organ Vida ? Neodlu?ne slike koji se sve?ano otvara u srijedu 2. rujna u 20 sati i traje do 4. listopada. Otvorenju ?e prisustvovati kustosi/ce 11. Organa Vida Barbara Gregov, Lovro Japundži?, Klara Petrovi?, Luja Šimunovi? i Lea Vene i umjetni/ce Filip Custic, Victoria Sin, Marko Guti? Mižimakov, Deni Horvati? i Katarina Juri?i?, a uveli?at ?e ga i posebna festivalska goš?a, španjolska umjetnica i ?esta suradnica umjetnika Filipa Custica ? Virgen Maria koja ?e izvesti performans. Zbog izvanredne situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, organizatori su sve?ano otvorenje smjestili na veliki plato pred Muzejom suvremene umjetnosti, a razgledavanje izložbe odvijat ?e se uz kontrolu broja posjetitelja i poštivanje svih sigurnosnih mjera državnog Stožera za civilnu zaštitu.

Glavna izložba 11. Organa Vida Neodlu?ne slike sastoji se od velike grupne izložbe 10 finalist/ica natje?aja koji je sproveden po?etkom godine, na kojem su žirirali Christian Siekmeier ? direktor berlinske galerije EXILE, Katrina Sluis ? kustosica londonske The Photographers? Gallery, Steph Kretowicz ? urednica i spisateljica, Mirjam Kooiman ? kustosica amsterdamskog muzeja fotografije Foam, i Vesna Meštri? ? kustosica u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Finalisti/ce i radovi koji ?e se vidjeti na glavnoj izložbe su: Liza Ambrossio Blood Orange, Martha Frieda Friedel éclat, Marko Guti? Mižimakov Cruising the Manifold, Disoriented, Zhao Qian A Field Guide, Oskar Schmidt Liquid, Samar Al Summary Trust Beauty Bank, Indr? Urbonait? Flamingos, Moonrise and the Slippers, Emilio Vavarella Amazon’s Stravaganza: A Personal Index of Infinite Consumption, Shelli Weiler Fabulations i Alba Zari THE Y.

Radovi koji proširuju poimanje reprezentacije slike u fokusu glavne izložbe Neodlu?ne slike

Tematski, 11. Organ Vida u središte stavlja materijalnost slike, odnosno radove koji problematiziraju i proširuju poimanje reprezentacije, a kustoski tim isti?e kako ih zanimaju slike ?ija se politi?nost o?ituje prvenstveno u tome kako, a ne isklju?ivo u tome što reprezentiraju. Tako Alba Zari, umjetnica ro?ena u Bangkoku s londonskom adresom stanovanja, u svom radu The Y koristi fotografiju kao analiti?ki medij i umjetni?ki jezik pomo?u kojeg se upustila u potragu za svojim biološkim ocem. Talijanski umjetnik Emilio Vavarella predstavit ?e se istraživa?kim fotografskim projektom Amazon?s Stravaganza: A Personal Index of Infinite Consumption u kojem se na razli?ite na?ine preklapaju konzumeristi?ke i arhivisti?ke prakse pri ?ijoj je realizaciji koristio virtualnu asistenticu Alexu ? Amazonovu umjetnu inteligenciju za glasovnu kupovinu. Samar Al Summary je saudijska umjetnica koja živi u Beirutu, gradu kojim se i bavi u svom radu Trust Beauty Bank tako da pokušava razotkriti povijesne, ekonomske i materijalne kontekste u kojima nastaju halucinacije mo?i. Zagreba?ki umjetnik Marko Guti? Mižimakov se u svom radu, recitalu i vizualnom eseju Cruising the Manifold, Disoriented, uz pomo? algoritma bavi prikazima fizi?kih, gradskih queer prostora. Povijesno su ti prostori ?esto bili parkovi, plaže i javne kupaonice, no uslijed komodifikacije LGBTQ+ identiteta koja je dovela do pojave i rapidnog širenja dating aplikacija, ti se javni prostori postupno vra?aju u privatnu sferu i ?ine queer susrete prekarnijima nego prije.

Festivalska tema ‘neodlu?nih slika’ bit ?e upotpunjena s tri site-specific izložbe/instalacije pozvanih me?unarodnih umjetni/ca: Meriem Bennani (kustosica Lea Vene), Filipa Custica (kustos Lovro Japundži?) i Victore Sin (kustosica Barbara Gregov). Marokanska umjetnica s njujorškom adresom, Meriem Bennani, predstavit ?e se fikcionalnim dokumentarnim filmom Misija tinejdžer/ke u kojem istražuje u?inak obrazovnog sustava naslije?enog iz razdoblja francuske prisutnosti u Maroku, a koji je danas rezerviran za lokalnu elitu. S izložbom crno-bijelo, španjolsko-hrvatski umjetnik Filip Custic zauzet ?e dvije konceptualno razli?ite prostorije Muzeja suvremene umjetnosti koje ?e formirati svojevrsnu retrospektivu umjetnikovog dosadašnjeg rada, ali i budu?nost u kojoj središnji element postaje tehnološka skulpturalna slika. U višekanalnoj instalaciji Narativne refleksije o gledanju, kanadska umjetnik/ca Victoria Sin referenciraju?i svojom drag personom filmski vizualni jezik te druge sisteme gledanja koji definiraju ženstvenost i ženstvena tijela istovremeno utjelovljuje i parodira zapadnja?ke ideale ljepote te upu?uje na širu problematiku društvene konstrukcije roda, ženstvenosti i njihovog odnosa.

Samostalne izložbe: Deni Horvati? SKEN i Katarina Juri?i? Naran?asto&Plavo

U ?etvrtak 3. rujna u sklopu 11. Organa Vida otvaraju se samostalne izložbe mladih umjetnik/ca Denija Horvati?a i Katarine Juri?i?. Prošlogodišnji dobitnik nagrade Marina Viculin za izvanredna postignu?a u podru?ju hrvatske fotografije, Deni Horvati?, predstavit ?e se serijom radova SKEN koji se bave konceptom privatnosti u vrijeme samoizolacije. Otvorenje izložbe je 3. rujna u 20 sati u Galeriji Miroslav Kraljevi? (Šubi?eva 29, Zagreb), a kustos je Lovro Japundži?. Istoga dana u 18 sati, u Galeriji Karas (Ul. kralja Zvonimira 58, Zagreb) svojom prvom samostalnom izložbom Naran?asto&Plavo predstavit ?e se fotografkinja Katarina Juri?i?. Serija fotografija u formi prostorne instalacije je studija svjetla, forme i boje. Autorica za referencu koristi slike izlaska i zalaska sunca te s fokusom na naran?asto i plavo svjetlo rekreira ?itav spektar sun?eve svjetlosti ?ime evocira osje?aj bivanja na suncu i natapanja u njegovoj toplini i boji. Kustosica izložbe je Lea Vene.